Archiwa autora: Mateusz Gzyl

Kilka słów o księgowości przedsiębiorstw społecznych

Przedsiębiorstwo społeczne to organizacja, która nie działa dla osiągnięcia zysku na rzecz udziałowców czy właścicieli lecz wypracowane nadwyżki przeznacza na wyznaczone sobie cele społeczne. Do takich przedsiębiorstw zalicza się: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)prowadzące działalność gospodarczą, spółki non-profit. Mają one obowiązek zarejestrowania swojej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym w wykazie przedsiębiorstw, co powoduje, że stają się takim samym przedsiębiorcą jak inni.

 

Po pierwsze pełna księgowość

Ze względu na to, że przedsiębiorstwa społeczne prowadzą działalność gospodarczą nie mogą korzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jedyny sposób prowadzenia księgowości z jakiego mogą skorzystać to pełna księgowość. I tak jak w pozostałych przedsiębiorstwach powinna ona opierać się na podstawowych zasadach rachunkowości (wiernego obrazu, ciągłości,  istotności, kontynuacji, memoriału i współmierności, ostrożnej  wyceny oraz wiarygodności).

Prowadzenie pełnej księgowości niesie za sobą obowiązki, które przedsiębiorstwa społeczne są zobowiązane wykonać zgodnie z przepisami ujętymi w ustawie o rachunkowości.

Obowiązki księgowe

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorstwa społecznego jest opracowanie polityki rachunkowości. Jest to dokument, który odgrywa dużą rolę w księgowości przedsiębiorstwa społecznego. Jej bardzo ważną część stanowi plan kont, zawiera on wykaz kont księgowych (syntetycznych i analitycznych), który odzwierciedla to, czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo. Ważne, żeby był dobrze dopracowany i tak skonstruowany, aby  pozwolił on w szybki sposób uzyskać potrzebne informacje, dotyczące działalności przedsiębiorstwa społecznego. Umożliwił sprawnie sporządzić raport z wykonanych działań czy też kosztów danego programu. W tym momencie istotną rolę odgrywają konta analityczne (pomocnicze). Warto tu wspomnieć, że dla działalności gospodarczej, odpłatnej i nieodpłatnej powinno się prowadzić odrębne konta kosztów i przychodów tak, aby można było określić wysokość osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów z tytułu tych działalności.

Przedsiębiorstwa społeczne zobowiązane są także do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Muszą być one prowadzone w sposób trwały i rzetelny i powinny być na bieżąco sprawdzane. Ujmuje się w nich wszystkie operacje gospodarcze, które dotyczą działalności przedsiębiorstwa społecznego (np. zakup towarów, sprzedaż usług, wynagrodzenia pracowników). Do ewidencji operacji gospodarczych służy dokument księgowy. Poza elementami, jakie powinien on zawierać (określonymi w ustawie o rachunkowości) ważną rolę odgrywa opis dokumentu, zwłaszcza merytoryczny. W momencie, kiedy przedsiębiorstwa społeczne korzystają z dotacji, dokładny opis ułatwia księgowanie dokumentu na odpowiednich kontach księgowych, według określonego zadania.

Do obowiązków księgowych przedsiębiorstw społecznych objętych pełną księgowością należy także:

- ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wraz z ich wyceną (ustala się to w drodze inwentaryzacji  stanu majątku trwałego, ocenia się jego przydatność w działalności);

- ustalenie wyniku finansowego (wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów; wykazany jest on w rachunku zysków i strat)

- sporządzanie sprawozdań finansowych (składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej).

Podsumowując można stwierdzić, że prowadzenie pełnej księgowości jest dość skomplikowane, ale jest to jedyna forma, która daje bardzo dokładny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa społecznego. Ujmuje się w niej dokładną ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych firmy. W dowolnym momencie można dokonać analizy stanu majątku jednostki, kontroli nad przychodami i kosztami. Informacje te są bardzo przydatne, aby stworzyć plan dotyczący dalszej działalności przedsiębiorstwa społecznego.

RODO bez tajemnic

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wchodzą w życie już w maju.
Przygotuj swoją organizację do nowych wytycznych!
Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 24 kwietnia br w godz. 9:30 – 12:30 w Stacji Biznes w Lesznie (Pl. Metziga 1).

W trakcie warsztatów adwokat Maciej Wypych z Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf z Poznania przedstawi najważniejsze zmiany, które będą dotyczyć organizacji oraz jakie formalności trzeba będzie spełniać, aby spełniać wymogi Unii Europejskiej.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych.

Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy. Szczegółowych informacji udziela Wojciech Grześkowiak pod adresem e-mailwojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl lub nr telefonu 65 520 78 86

Zostań Asem odpowiedzialnego biznesu

Wielkopolskie firmy tradycyjnie już przodują w działaniach nastawionych na społeczną odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR). Wiele z nich inicjuje i angażuje się w akcje skierowane do lokalnych społeczności, swoich pracowników czy chociażby środowiska naturalnego.

Aby te wartościowe działania mogły zostać zauważone Stowarzyszenie Centrum PISOP wraz z  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, GS1 i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają do udziału w kolejnej edycji prestiżowego Plebiscytu „As odpowiedzialnego Biznesu 2018”.

Co jest głównym celem Plebiscytu?

Celem Plebiscytu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw w zakresie CSR realizowanych przez wielkopolskich przedsiębiorców (w latach 2016-2017), które wpisują się w jeden z poniższych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu:

1.       Uczciwe praktyki rynkowe
- działania antykorupcyjne,

- uczciwa konkurencja,

- edukacja rynku

2.       Stosunki pracy
- bezpieczeństwo w miejscu pracy,

- adaptacja i integracja pracowników,

- szkolenia i rozwój,

- work-life balance,

- wolontariat pracowniczy

3.       Ochrona środowiska naturalnego
- eko-biuro,

- zarządzanie odpadami,

- edukacja ekologiczna,

- eko-efektywność

4.       Zaangażowanie społeczne
- wsparcie lokalnego terytorium – dobry sąsiad,

- działania dobroczynne,

- inwestycje społeczne,

- współpraca z partnerem społecznym (biznes-organizacje pozarządowe),

- marketing zaangażowany społecznie,

- współpraca z uczelniami.

 

Do kogo kierowany jest Plebiscyt?

Do udziału w Plebiscycie zaproszeni są przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Wielkopolski niezależnie od ich wielkości. Zgłaszane firmy zostaną przyporządkowani do jednej z poniższych kategorii:

1.       Uczciwe praktyki rynkowe
2.       Stosunki pracy
3.       Ochrona środowiska naturalnego
4.       Zaangażowanie społeczne.

Kto przyznaje nagrody w Plebiscycie?

Laureatów w czterech kategoriach wyłoni specjalnie powołana kapituła, składającą się z reprezentantów wszystkich trzech sektorów, w tym autorytety w dziedzinie CSR. Swojego zwycięzcę wskażą także internauci głosujący za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

Jaka jest nagroda w Plebiscycie?

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają tytuł „Asa Odpowiedzialnego Biznesu 2018”, statuetkę oraz możliwość wypromowania swojej inicjatywy w wielkopolskich mediach (Radio Poznań, TVP Poznań), na stronie www.asbiznesu.pl i stronie Centrum PISOP na Facebooku.

Jak zgłosić inicjatywę do Plebiscytu?

Zgłoszenia na specjalnym formularzu (do pobrania ze strony www.asbiznesu.pl) wraz ze zdjęciem należy przesłać do 30 kwietnia br. na adres mailowy asbiznesu@pisop.org.pl.

Dopuszczalne jest zgłoszenie kilku inicjatyw, jednakże wymagane jest złożenie osobnego formularza zgłoszeniowego.

Gdzie znaleźć więcej informacji o Plebiscycie?
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad Plebiscytu i oferowanych w nim nagród znajdują się w Regulaminie, który można pobrać ze strony www.asbiznesu.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Mateuszem Gzyl pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub e-mail mateusz.gzyl@pisop.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Formularz_zgloszeniowy_2018
Regulamin Plebiscytu_2018

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 10.04.2018 r. do 19.04.2018 r. osobiście w burze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

Regulamin oraz załączniki do pobrania tutaj 

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zachęcamy do składania wniosków.

Marketing w podmiotach reintegracyjnych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych na szkolenie marketingowe, które odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku.

 Podczas szkolenia specjaliści ds. marketingu opowiedzą o:

-Rozpoznaniu i charakterystyce klientów,
-Gdzie szukać potencjalnych klientów i w jaki sposób do nich docierać,
-W jaki sposób wypracować silną i konkurencyjną markę i w jaki sposób utrzymać ją na rynku
-Jak odpowiednio planować działania marketingowe.

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających podmiotami reintegracyjnymi (tj. WTZ, KIS, CIS, ZAZ).

Zachęcamy do udziału!

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać mailowo na załączonym druku formularza na adres beata.zabroni@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86 do dnia 13 kwietnia br.

Formularz_zgloszeniowy_marketing WTZ

Zadowolony klient to wysoka sprzedaż – szkolenie dla przedsiębiorstw społecznych

Profesjonalna obsługa klienta i zwiększenie sprzedaży w przedsiębiorstwie społecznym będzie tematem szkolenia, które odbędzie się 17 kwietnia br. w Lesznie.

W programie szkolenia m.in.:

-kompleksowa obsługa klienta,
-badanie potrzeb klienta,
-w jaki sposób skonstruować skuteczną ofertę i przeprowadzić negocjacje.

Szkolenie będzie szczególne przydatne przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.

Zapraszamy do udziału!

Zgłoszenia na załączonym druku przyjmuje Beata Zabroni pod adresem e-mail  beata.zabroni@pisop.org.pl do 13 kwietnia br.

Formularz_zgloszeniowy_sprzedaż PS

Zaplanujmy wspólnie działania w Pakosławiu!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie animacyjne, które odbędzie się 17 kwietnia br. o godz. 15:30 w Szkole Podstawowej w Pakosławiu (ul. Parkowa 15).

Spotkanie będzie miało na celu wspólne zaplanowanie wydarzenia towarzyszącego Turniejowi Wsi w Pakosławiu. Będzie to także doskonała okazja do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń między organizacjami z terenu gminy Pakosław.

Animatorka Centrum PISOP – Beata Grzegorzewska oraz Agnieszka Jakubowska – Lokalna Liderka zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gminy Pakosław do udziału w spotkaniu i wypracowania wspólnego planu działań.
Organizacja wydarzenia stworzy doskonałą okazję do promocji organizacji z terenu gminy Pakosław.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Mateusza Gzyl:  pod adresem mailowym-mateusz.gzyl@pisop.org.pl  lub telefonicznie 65 520 78 86.

As Biznesu zaprasza do Pakosławia

Działania społecznie odpowiedzialne powinny przynosić firmie określone korzyści, które odpowiednio mierzone, szybko przekładają się na wyniki przedsiębiorstwa. Wspólnie z Fundacją Rodziny Duda zapraszamy do udziału w spotkaniu Klubu Asa Biznesu organizowanym 17 kwietnia w pałacu w Pakosławiu (ul. Parkowa 14).

 

Spotkania Klubu Asa Biznesu skierowane są do przedsiębiorców, liderów biznesu, specjalistów ds. marketingu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby podyskutować o działaniach CSR w Wielkopolsce oraz poznać dobre praktyki w tym zakresie.

Tym razem o swoich doświadczeniach we wdrażaniu działań społecznie odpowiedzialnych opowiedzą: Marta Szymborska z GS1 oraz Joanna Legutko z firmy Legutko. Nie zabraknie także miejsca na przedstawienie inicjatyw podejmowanych przez partnera i jednocześnie gospodarza spotkania – Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, którą reprezentować będzie Bogna Duda-Jankowiak. Całość poprowadzi redaktorka naczelna Magazynu As Biznesu – Ewa Gałka.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy do 10 kwietnia mailem: fundacja@fmd.pl lub telefonicznie pod nr 607 053 310.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Konsultacje projektów w Rawiczu w ramach Wielkopolskiej Wiary

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w ramach konkursu Wielkopolska Wiara. 

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenia współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Budżet przeznaczony na dotacje to maksymalnie 350 000,00 zł.Działania projektowe muszą być skierowane do mieszkańców wskazanych obszarów!

 

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść
max. do 5 000,00 zł. Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości mikrodotacji.

Spotkanie  odbędzie się 3 kwietnia o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Rawicz (sala 101) ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21.

Zapraszamy do zgłoszeń pod adres mailowy: mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Spotkanie nt. „Źródła finansowania działań społecznych” w Wolsztynie

4 kwietnia o godzinie 15.00 zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym fundraisingu czyli procesu zdobywania funduszy. Podczas spotkania organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, przedsiębiorstwa społeczne)oraz grupy nieformalne dowiedzą się o aktualnych konkursach dla NGO.

Podczas spotkania omawiane będą także rodzaje działalności organizacji, w tym działalność statutowa- nieodpłatna i nieodpłatna oraz gospodarcza.

Od godziny 16.30 będzie można także skonsultować z doradcą projekty w ramach trwającego konkursu mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

Do zobaczenia!

4.04.2018 godzina 15.00 Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Wszelkich informacji udziela Mateusz Gzyl pod adresem emailowym: mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.