Lista uzupełniająca wniosków o dotacje!

W dniu 28 października br. w siedzibie Centrum PISOP, została przeprowadzona ponowna ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej, które podczas pierwszego posiedzenia Komisji zostały ocenione negatywnie.

W wyniku procedury odwoławczej, Komisja rekomendowała do otrzymania dotacji Wnioski podlegające ponownej ocenie. Ponadto każdy Wniosek został rekomendowany do otrzymania wsparcia pomostowego.

W wyniku ponownych obrad Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego powstała lista uzupełniająca wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej (do pobrania poniżej).

Powtórna ocena Wniosków o dotację jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
Więcej informacji udziela Natalia Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl.

lista uzupełniająca wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej