Nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że jego osiągnięcie wymaga długiego czasu – rozmowa z Anną Kędziorą

 

Anna KędzioraCo jest dla Ciebie najważniejsze w działalności lidera?

Od wielu lat moja działalność zawodowa związana jest z pracą socjalną na rzecz jednostki oraz społeczności lokalnej. Ostatnie lata działalności Ośrodka zostały zdominowane przez tworzenie partnerstw publiczno-społecznego a także partnerstwa projektowego.  Moim zdaniem jest to bardzo ważny, dynamiczny i przyszłościowy model prowadzenia pracy socjalnej oparty na oddolnych obywatelskich inicjatywach, a także na wykorzystywaniu potencjałów jednostki do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Dawanie przysłowiowej „ryby” a nie „wędki” to nieodłączny proces wychodzenia z ubóstwa.

Pracownicy socjalni powinni być liderami danej społeczności, wspierać jednostki i grupy w samorozwoju, dążeniu do rozwiązania problemów, powinni być motorami rozwoju społeczności lokalnych. Lider to osoba która widzi potencjał, widzi możliwości, zasoby a także potrafi „zarazić” innych do nowatorskich działań, do nietypowych rozwiązań, do realizacji trudnych celów. Bardzo chcę kontynuować te działania jako liderka lokalna.

Jakie cele chcesz osiągnąć podejmując działalność jako lider w swoim środowisku?

Od stycznia 2007 r. działa Partnerstwo Lokalne Ziemi Lwóweckiej. Właśnie w ramach tego Partnerstwa chcę prowadzić moją działalność liderską.

Idea partnerstwa została zaszczepiona przez Barbarę i Tomasza Sadowskich z Sieci Współpracy BARKA, którzy przez wiele pomagali nam budować strukturę partnerstwa, przekonując do zasadności i niewątpliwego wpływu na poprawę funkcjonowania gminnej społeczności.

Udało się z powodzeniem przekonać do tej idei wielu mieszkańców, którzy z zaangażowaniem rozpoczęli pracę w organizacjach. Ich działania przenoszą się na ich otoczenie – rodzinę, sąsiadów, społeczność wsi i gminy, wszystkich od 0 do 100 lat. Poprzez to zaktywizowaliśmy społeczność, bo przecież tylko oni wiedzą najlepiej czego im trzeba, jakie są oczekiwania mieszkańców poszczególnych wiosek, jakie potrzeby, pragnienia. Zmotywowani we własnym gronie sami potrafią określić sposoby wpływania na zmianę jakości życia poprzez uatrakcyjnienie swojego otoczenia. Naszym celem było utworzenie sieci organizacji, a poprzez to związku organizacji, jako kolejnego podmiotu, będącego wsparciem dla wszystkich członków. W sposób partnerski dokonujemy wyboru spraw, którymi się zajmujemy, ustalamy zmiany terminów spotkań, planując przerwy urlopowe i świąteczne, wspólnie omawiamy strategiczne kierunki działań, pomagamy sobie w rozwiązywaniu wzajemnych problemów, wymieniamy doświadczenia, doradzamy się. Nie wszyscy są na każdym spotkaniu z uwagi na obowiązki, ale utrzymujemy stały kontakt telefoniczny i e-mailowy. Tematów jest wiele w kilkutysięcznej społeczności. Mamy szerokie spektrum działania, gdyż ogromna jest grupa osób, które są dla nas ważne i zależy nam na powodzeniu ich przedsięwzięć.

1 lipca 2013 r. zawarta została umowa o zawiązaniu Partnerstwa Lokalnego Ziemi Lwóweckiej. Przed nami nowy rozdział, nowe wyzwania. Mam nadzieję iż projekt w którym uczestniczę pozwoli na dalsze budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwój ekonomii społecznej w Gminie Lwówek a tym samym polepszenie warunków życia, zadowolenia z osiąganych celów danych jednostek i społeczności. Projekt LIDER poprzez dostarczanie wiedzy teoretycznej, praktycznej a także umożliwienie uczestnictwa w inicjatywach innych Liderów, pozwala na rozwijanie kreatywnego myślenia, daje odwagę do dalszych działań. Pomimo iż w Gminie Lwówek istnieje Partnerstwo Lokalne, moje działania mam nadzieję iż przyczynią się do pełniejszego wykorzystania możliwości Partnerstwa a także stworzenia nowych dróg rozwoju.

Co Cię motywuje do działania?

Mottem, które motywuje mnie to pracy jest cytat Henryka Elzenberga: „Mistrzem jest ten, kto pewnej ilości swoich bliźnich pomógł wyjść z  honorem z opresji życia”.

Co uznajesz za swój największy dotychczasowy sukces (przede wszystkich w działalności społecznej)?

Pracując z ludźmi, wspierając ich w sytuacjach trudnych, pomagając im w rozwiązywaniu problemów życiowych, posługujemy się wiedzą teoretyczną, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i życiowym, jednakże w głównej mierze, posługujemy się własną koncepcją życia, światopoglądem, patrzymy na podopiecznych poprzez własny system wartości moralnych. Jest to zjawisko zrozumiałe i oczywiste gdyż pracownik socjalny, opiekun, resocjalizator, wychowawca itp. w głównej mierze „pracuje sobą”, swoją osobowością, talentem i pasją,  która powinna towarzyszyć każdej pracy. Dlatego tak ważną sprawą moim zdaniem, jest poszerzanie horyzontów, samorozwój, poznawanie nowych teorii, ustawiczne kształcenie, wzbogacające „zawodowy światopogląd” osoby pomagającej.

W pracy socjalnej trudno mówić o sukcesach, należy zawsze widzieć drobne zmiany, małe sukcesy podopiecznych są naszymi sukcesami. Pracując kilkanaście lat nauczyłam się dostrzegać każdą drobnostkę, każde wydarzenie zarówno w rodzinie, na polu aktywizacji zawodowej czy też nawet drobne wydarzenie we wsi do której jeżdżę jest sukcesem. Pracownik socjalny inicjuje, pokazuje, wskazuje drogę a sukcesy osiągają inni.

Często wymaga to długiego czasu, znacznych nakładów, rozmów, spotkań lecz zadowolenie podopiecznego, jego awans społeczny czy zawodowy to nasz sukces, na który warto czekać i pracować. Taka moim zdaniem jest rola współczesnej pracy socjalnej.

Anna Kędziora – ukończyła resocjalizację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest zastępczynią Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku oraz lokalną liderką na tym terenie.

W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii społecznej wciąż poszukujemy liderów. Po więcej informacji zapraszamy tutaj http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/szukamy-liderow/