Archiwum – Ogłoszenie konkursowe

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego już się zakończył.

———————————————–

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

 Centrum PISOP zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • grupy nieformalne we współpracy z Patronami,

z terenu subregionu leszczyńskiego, tj. powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków, do udziału w konkursie na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW).

Działania projektowe muszą być skierowane do mieszkańców wskazanych obszarów!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenia współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść max. do 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów to 20 kwietnia 2018 roku – 20 lipca 2018 roku.

Projekty współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet przeznaczony na dotacje to maksymalnie 350 000,00 zł  (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy  złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego TUTAJ.

Nabór wniosków potrwa od 16 marca 2018 roku do 06 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 20 kwietnia 2018 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00,

udziela:

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu Mikrodotacji LOWES 2018

Załącznik nr 1 – wzór Karty Oceny Formalnej

Załącznik nr 2 – wzór Karty Oceny Merytorycznej

Załącznik nr 3 – skrypt ABC tworzenia projektu

Załącznik nr 4 – wykaz przedsiębiorstw społecznych subregion leszczyński