Partnerstwo projektowe – plusy i minusy

Wśród osób, które realizują projekty krążą opinie, że projekty partnerskie są najtrudniejsze, ale jednocześnie najbardziej rozwojowe. Zastanówmy się zatem co może stanowić zagrożenie dla partnerstwa, a jakie elementy przyczyniają się do jego sukcesu.

Zdaniem Ewy Gałka, Prezeski Centrum PISOP „partnerstwo projektowe jest to połączenie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych bądź finansowych dwóch lub więcej instytucji realizujących projekt wspólnie z liderem (partnerem wiodącym) na warunkach określonych w umowie partnerskiej”.

Zanim jednak partnerzy przejdą do podpisania umowy powinni przewidzieć ewentualne szanse i zagrożenia. Wśród trudności możemy wymienić na przykład różnice w formie prawnej i organizacyjnej partnerów, jak i rozbieżności w kulturze organizacyjnej stron. Partnerzy mogą mieć odmienne doświadczenia, zarówno w związku z różnymi fazami rozwoju swoich organizacji, ale i nawet ze względu na różnicę wieku członków zespołów. Przeważnie największą obawą organizacji jest dzielenie się swoim know-how, czyli wiedzą, doświadczeniami, a także umiejętnościami, którymi dysponują. Zaznaczmy również, że głównym źródłem niepowodzeń bywa rozbieżność zamierzeń, stąd warto rozpocząć rozmowy od ich zaprezentowania.

Realizacja projektów partnerskich nie jest trudniejsza od projektów realizowanych samodzielnie, pod warunkiem, że partnerzy od początku wezmą pod uwagę tak istotną kwestię jak uzgodnienie celów. Sukces warunkuje również zaangażowanie i realna potrzeba zawarcia partnerstwa. Przystąpienie do partnerstwa powinno odbyć się w pełni dobrowolnie. Dlatego też nawiązujmy współpracę z tymi, którym zależy na partnerstwie, tak samo jako nam.

Kiedy już znajdziemy partnera, który będzie chciał wspólnie z nami podjąć inicjatywę i pracować nad projektem, po pierwsze: usiądźmy i zastanówmy się nad założeniami projektu, jego celami i przebiegiem. Partnerzy przygotowujący projekt powinni określić zasady odpowiedzialności za projekt, a więc dokonać podziału zadań w zależności od doświadczenia oraz zasobów danego partnera.

Ewa Gałka zapytana o to dlaczego Centrum PISOP bardzo często zachęca do działań partnerskich odpowiada: „Takie są doświadczenia naszej organizacji, wynikające z realizacji wielu projektów, nakierowanych na pobudzenie aktywności społecznej. Pokazały one, że o wiele więcej można osiągnąć, gdy zaangażuje się osoby pochodzące z różnych środowisk lub reprezentujących różne instytucje.”.

Jakie szanse dają partnerstwa i co stanowi o ich sile? Działając i pracując wspólnie, wyrażamy swoje stanowisko jako grupa i jesteśmy często bardziej wiarygodni dla naszych partnerów takich jak np. jednostki samorządu terytorialnego. Młodsze organizacje mają szanse wiele się nauczyć od „starszego”, często bardzo doświadczonego partnera. Z kolei Ci drudzy mogą zaczerpnąć tzw. „świeżego powietrza” i pozyskać nową energię do działania. Prawdziwe partnerstwo, oparte na zaufaniu, dzięki na przykład szerszemu gronu specjalistów szybciej i sprawnej podejmuje decyzje. Pracując razem, dzielimy się obowiązkami i na przykład nie musimy uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Partnerzy reprezentują na zewnątrz wspólne poglądy i dbają o wspólne interesy.

To co zdecydowanie przeważa minusy, to przede wszystkim możliwość dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, potencjałem organizacji. W ramach efektu synergii możemy kreować nowe pomysły, tym samym rozwijając nasze organizacje czy instytucje. Zdaniem Ewy Gałka „Największą wartością działań partnerskich jest zestawienie ze sobą różnorodnych doświadczeń i ich często odmiennego punktu widzenia na tę samą sprawę. Wymiana poglądów, dyskusja, różne metody rozwiązania tego samego problemu to pierwsze kroki do wdrożenia skutecznych działań w danym środowisku.”

Osoby zainteresowane tematyką partnerstw zapraszamy do udziału w warsztacie doradczym pn. „Rola partnerstwa w rozwoju organizacji”, które obędzie się 11. czerwca br. w biurze Centrum PISOP w Lesznie. Zgłoszenia należy przesyłać do Joanny Jękot na adres joanna.jekot@pisop.org.pl.

 Autorka artykułu: Joanna Jękot, animatorka oraz doradczyni Centrum PISOP