Po drugie wsparcie…

Po drugie wsparcie…

Tekst stanowi kontynuację artykułu autorstwa Weroniki Stefaniak pt. Po pierwsze pomysł…, który ukazał się na stronie www.wielkopolskie.ngo.pldnia 9 lipca.

Ekonomia społeczna to sektor gospodarki, w którym w sposób unikatowy kojarzona jest działalność gospodarcza z celami społecznymi. Ekonomia społeczna z założenia opiera sie na tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, wskazując jak ważnym celem jest utrzymanie miejsc pracy oraz świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności. Ekonomia społeczna, jako specyficzny segment gospodarki, spełnia dwa podstawowe cele. Podmioty Ekonomii Społecznej nie tyle koncentrują się na osiąganiu zysku, co przede wszystkim realizacji pewnej misji społecznej.

Podmioty ekonomii społecznej to te, które łącznie spełniają szereg  cech. Służą celom ponadindywidualnym (wspólnotowym lub społecznym), istotniejszym niż generowanie zysku, są niezależnie zarządzane, oparte o demokratyczne procesy podejmowania decyzji, obowiązuje w nich prymat człowieka i pracy nad kapitałem i jego dystrybucją. Działania w specyficznych obszarach rynku, oparte o coś więcej niż chęć zysku mogą być skutecznym mechanizmem odzyskiwania oraz ochrony suwerenności i podmiotowości dla osób, instytucji i wspólnot. Działania takie określa się mianem podstawowych wartości ekonomii społecznej. – podsumowuje Dagmara Kistela, Koordynatorka działalności gospodarczej w Centrum PISOP.

Działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową. To jej podstawowa cecha. Ze swojej natury dąży do wytworzenia zysku. Należy jednak podkreślić, że w przypadku Organizacji Pozarządowych, zysk ma służyć realizacji celów statutowych. Ważną cechą działalności gospodarczej jest jej zawodowy, profesjonalny charakter, który wymaga od osób, które się jej podejmują, odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez NGO, to nie tylko zysk na realizację celów statutowych, utrzymania stabilności finansowej czy ciągłości zadań, ale i konieczność prowadzenie rozbudowanej księgowości. Zapewne z tego powodu bardzo dużym powodzeniem cieszy się poradnictwo udzielane przez księgową Centrum PISOP. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą najczęściej pytają o rozliczanie się z Urzędem Skarbowym oraz o wyodrębnienie w księgowości prowadzonej działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego – mówi Anna Juszczak, Księgowa Centrum PISOP. Organizacje chętnie korzystają również z doradztwa prawnika, najczęściej pytając o procedurę rejestracji i założenia działalności oraz o regulacje prawne związane z prowadzeniem przez NGO działalności gospodarczej. Centrum PISOP organizuje również szkolenia podczas których m.in. zwiększa wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej wśród NGO. Tematyka szkoleń realizowanych przez Centrum PISOP dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą jest różnorodna, od prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację, aspektów prawnych aż do zarządzania organizacją – podsumowuje Dagmara Kistela.

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą również z powodzeniem startują w konkursach grantowych oraz realizują zadania publiczne. W związku z powyższym organizowane są specjalne spotkania dla NGO podczas których omawiane są procedury realizacji zadań zlecanych organizacjom przez administrację publiczną, czy inne możliwości pozyskiwania środków przez organizacje np. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Od 2011 roku Centrum PISOP realizuje projekt „Biznes – Innowacje – NGO czyli BINGO”, którego celem jest zwiększenie wsparcia dla funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych – z wyodrębnieniem Organizacji Pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą – przez wypracowanie modelu zarządzania i włączenie go do polityki. Wypracowane narzędzie pozwoli na zmniejszenie czasu na bieżące zarządzanie organizacją a zwiększenie go na działania strategiczne. Z pewnością przyczyni się do profesjonalizacji  przedsiębiorstw  społecznych, rozwoju sektora i zachęci młode organizacje do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej powinno mieć zawodowy, profesjonalny charakter dlatego też organizacje, które się jej podejmują powinny mieć w swoim zespole osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach– mówi Ewa Gałka, Prezeska Centrum PISOP, Ekspertka w zakresie Zarządzania Organizacją w projekcie BINGO.  Działania podejmowane w ramach działalności gospodarczej pozwalają nam na wygenerowanie większych zysków a tym samym na zachowaniu ciągłości finansowej. – dodaje E. Gałka. Centrum PISOP daje możliwość zdobycia takich kompetencji i umiejętności zarówno organizacjom, które chcą założyć działalność gospodarczą, jak i tym, które już ją prowadzą

Wsparcie oferowane przez Centrum PISOP dla Organizacji Pozarządowych ma charakter wielopoziomowy, pracownicy Centrum PISOP bardzo chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy zatem do korzystania z naszego wsparcia.

Zachęcamy do kontaktu:

Biuro w Lesznie, tel. 65/520 78 86, alicja.marcinek@pisop.org.pl

Biuro w  Poznaniu, tel. 61/851 91 34, małgorzata.jankowska@pisop.org.pl

Autorka: Agnieszka Gałka, Centrum PISOP