Pokaż jak działa Twoje partnerstwo

Rusza trzecia edycja Konkursu na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku”!
Konkurs jest adresowany do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2013 Roku.
Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2013 Roku.
Wszystkie zgłoszone partnerstwa, będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Konkursu. Spośród nich, internauci wybiorą najciekawsze, ich zdaniem, działanie, które otrzyma nagrodę publiczności.
Do udziału w przedsięwzięciu zachęca Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce, które pełni rolę ambasadora wydarzenia – „Konkurs jest doskonałą okazją, by docenić złożoną pracę Partnerstw, które na co dzień ,działając w różnych sektorach, łączą swoje doświadczenia na rzecz dobra wspólnego”.
Zgłoszenia kandydatur należy przesłać do 16 września 2013 r. W przypadku nadsyłania prac pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Opisy zwycięskich partnerstw z poprzednich edycji oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie www.partnerstwo.roefs.pl.
************************************************************************************
Organizatorem Konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS, który wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) promuje innowacyjne i partnerskie podejście do realizacji  przedsięwzięć społecznych, które pokrywają się z obszarami wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w wyniku których nastąpiły/następują pozytywne zmiany w lokalnym środowisku takie jak np.:
  • włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • rozwój przedsiębiorczości społecznej, wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnością,
  • wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn,
  • nawiązanie trwałych relacji między sektorem społecznym, prywatnym i publicznym,
  • zastosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
  • propagowanie zielonych miejsc pracy, świadomości ekologicznej, świadomej konsumpcji, sprawiedliwego handlu.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego