Przedsiębiorczość społeczna w Wielkopolsce

Przedsiębiorczość społeczna w Wielkopolsce staje się coraz ważniejsza.

„Poezja Smaku”. Cóż kryje się pod tak wdzięczną nazwą? Jest to kościańska spółdzielnia socjalna, która zajmuje się świadczeniem szeroko pojętych usług gastronomicznych. Wizyta w tym miejscu to nie tylko „uczta dla podniebienia”. W oczekiwaniu na posiłek można zająć się lekturą dostępnych na półkach książek, przyjrzeć się portretom wielkich pisarzy i poetów czy też zapoznać się z cytatami autorstwa sławnych ludzi…

Opisana powyżej spółdzielnia socjalna to przykład działającego „z pomysłem” na siebie podmiotu ekonomii społecznej (PES). Oprócz spółdzielni socjalnych zalicza się do nich m.in. stowarzyszenia i fundacje. Tego typu podmioty funkcjonować mogą w różnorodnych branżach. Gastronomia, rozrywka, sport i rekreacja, opieka nad dziećmi, osobami  starszymi  i  niepełnosprawnymi,  edukacja  i  oświata,  architektura  i  utrzymanie  terenów  zieleni,  prace remontowo
– budowlane, prace porządkowe, segregacja odpadów, zarządzanie i administrowanie budynkami – to tylko niektóre spośród z nich. A możliwości jest o wiele więcej!  Różnicą  w  stosunku  do  przedsiębiorstw  komercyjnych  jest  fakt,  że  ewentualny  zysk  z  działalności  rynkowej  takiej  organizacji  przeznaczany  jest
na realizację celów społecznych a nie jest dzielony pomiędzy działaczy.

Podmioty ekonomii społecznej powoływane są dla realizacji celów „społecznie ważnych”.  Jakie to cele? Przede wszystkim – jest to dość szeroki katalog. Spośród nich można wymienić takie przykładowe, jak: reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie wykluczeniu, wyrównywanie szans na rynku pracy i tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, polepszanie dostępu do edukacji i stwarzanie szans rozwoju zawodowego, promowanie ekologicznych rozwiązań i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju… Jak widać – rola PES poprzez cele, dla realizacji których mogą podejmować działania,  jest nie do przecenienia!

Z   całą   odpowiedzialnością    stwierdzić   można,   iż    Wielkopolska   docenia   znaczenie   działających   na   jej    terenie   podmiotów   ekonomii   społecznej.
Świadczą o tym podane poniżej dane statystyczne.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wskazuje, że na dzień 18 marca br. w województwie wielkopolskim funkcjonowało aż 77 spółdzielni socjalnych. Opierając się natomiast na rejestrach prowadzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki łączną liczbę CIS, KIS i ZAZ określić można na 43. Istotnym jest także wskazanie, że w 2012 roku aż 275 wielkopolskich organizacji pozarządowych prowadziło działalność gospodarczą (badanie własne Centrum PISOP w ramach Projektu „Biznes – Innowacje – NGO, czyli BINGO”).

Centrum PISOP od wielu lat wspiera podmioty ekonomii społecznej. Przedstawiciele Centrum PISOP – jako osoby o dużej wiedzy merytorycznej i praktycznym doświadczeniu, uczestniczą także w procesie planowania strategicznego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce.

Tematyka ta nie jest obca również Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu, którego przedstawiciele oraz zaproszeni przez niego doradcy, uczestniczą  w budowaniu wielkopolskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej. Zakłada on realizację m.in. celu jakim jest instytucjonalne opracowanie zasad rozwoju ekonomii społecznej – w  tym  wizji  rozwoju  solidarności  społecznej.  Jednym  z  celów  jest  także  wypracowanie  wieloletniego  planu  działań
na rzecz wsparcia, upowszechniania i rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie.

Autor: Damian Łakomy – Centrum PISOP
Źródło: Artykuł powstał w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Centrum PISOP oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.