Publikacje

okładka BINGO

Organizacja 2.0, Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 2014

Publikacja ta prezentuje innowacyjny Model Zarządzania Przedsiębiorstwem Społecznym „BINGO”, który w bardzo profesjonalny, a jednocześnie przystępny sposób podaje gotowe rozwiązania na skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową. Autorzy ukazują cztery obszary istotne dla funkcjonowania organizacji, tj. rozwój i doskonalenie organizacji, rozwój kompetencji zespołu zarządzającego, zarządzanie finansami, komunikowanie i kształtowanie relacji, których zrozumienie i właściwe kreowanie gwarantuje sukces każdej organizacji.


Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie

Lokalny dialog obywatelski Wojciech MisztalCentrum Partnerstwa Społecznego – Dialog

Książka w sposób bardzo przystępny odkrywa przed czytelnikiem istotę demokracji partycypacyjnej, w której obywatel, korzystając ze swoich praw, wpływa na otocznie społeczne. Autor podkreśla rolę dialogu obywatelskiego, w szczególności na szczeblu lokalnym. Zachęca również do jego popularyzacji, nie tylko wśród samorządowców i organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim wśród tzw. zwykłych obywateli.


Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie

Siła partnerstwaA. ZybałaCentrum Partnerstwa Społecznego – Dialog

Powołując się na wiele przykładów z krajów stawiających mocno na partnerstwo, w książce tej stawia się tezę, że partnerstwa społeczne, w szczególności te lokalne, często rozwiązują problemy środowisk lokalnych. Autor przekonuje, że przy budowie własnego modelu partnerstwa lokalnego musimy uczyć się jak najwięcej od tych najlepszych partnerstw istniejących na świecie.


Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie

Rzeczpospolita PartnerskaA. ZybałaCentrum Partnerstwa Społecznego – Dialog

Książka traktuje o partnerstwie jednostek publicznych z innymi podmiotami, akcentując również istotną w tym temacie rolę organizacji społecznych. Autor zachęca do refleksji nad zaangażowaniem wielu stron w działania społeczne, uważając, że przyczynia się to do większej skuteczności rozwiązywania współczesnych problemów.


Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie

As Biznesu Opiniotwórczy kwartalnik o społecznej odpowiedzialności E. Gałka (redaktor naczelna) Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Poznań 2013

To już siódme wydanie kwartalnika As Biznesu. Tematem przewodnim numeru jest Przedsiębiorczość Społeczna z jej mottem: Społecznie i z zyskiem.  Na szczególną uwagę zasługuje wywiad z prof. Muhammadem Yunusem – laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 roku, a także dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorstw społecznych z biznesem.Do pobrania


Wokół Ekonomii Społecznej

M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.)

MSAP, Kraków 2012.

To pierwsza w Polsce publikacja mająca charakter kompleksowego podręcznika akademickiego, opisującego problematykę Ekonomii Społecznejna wielu płaszczyznach  –  jej  intelektualnych  korzeni,  podstawowych  modeli,  zależności  występujących  między  sferą  Ekonomii  Społecznej  a  państwem, rynkiem i instytucjami Społeczeństwa Obywatelskiego, roli, funkcji i instrumentarium Ekonomii Społecznej, oraz poprzez pryzmat zarządzania podmiotami tego sektora.Do pobrania


Zrób biznes – jak współpracować z Podmiotami Ekonomii Społecznej

K. Cibor K, M. Makuch, E. Żórawska

FISE, Warszawa 2012

Co to jest Ekonomia Społeczna, jakie korzyści ze współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi może mieć zwykły przedsiębiorca oraz gdzie właściwie szukać Przedsiębiorstw Społecznych i w jaki sposób układać sobie z nimi współpracę – na te pytania odpowiada przygotowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych podręcznik Zrób biznES, którego autorami są pracownicy firmy doradczej PwC.Do pobrania


Zrób biznES – przewodnik dla Przedsiębiorstw Społecznych po współpracy z biznesem

B. Juraszek-Kopacz, M. Marek, J. Szymańska, J. Zgierski, E. Żorawska

FISE, Warszawa 2012.

Osoby przygotowujące się do uruchomienia Przedsiębiorstwa Społecznego znajdą tu listę zagadnień obowiązkowych, które należy przeanalizować przygotowując się do uruchomienia działalności, tak aby pomysł na biznes społeczny przełożyć na realnie działający i skuteczny podmiot gospodarczy.Do pobrania


Podstawowe informacje o klauzulach społecznych

T. Schimanek

FISE, Warszawa 2012

Stosowanie  klauzul  społecznych  daje  wyjątkową  możliwość  kupowania  usług  czy  towarów  niezbędnych  do  realizacji zadań publicznych połączonego z osiąganiem celów społecznych.Do pobrania


Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej

E. Abramowski

Łódź 2010

Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej to wybór tekstów jednej z najważniejszych dla polskiej spółdzielczości i w ogóle działalności społecznej postaci – Edwarda Abramowskiego. Fragmenty książki opublikowanej przez Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom.Do pobrania


Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną

C. Miżejewski

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2010

Broszura dedykowana osobom, które rozważają założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej. Autor charakteryzuje krótko ten podmiot ekonomii społecznej, przedstawiając zalety i możliwości funkcjonowania spółdzielni. Pokazuje nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne i indywidualne korzyści, odpowiadając na postawione przez siebie pytanie: „Dlaczego to może być szansa dla mnie, dla moich znajomych, organizacji czy lokalnego samorządu?”. Materiał zawiera przykłady istniejących już spółdzielni i tego, jak pomysł na prowadzenie takich podmiotów znaleźli ich członkowie.
Do pobraniaZewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

A. Sobolewski, P. Klimek, J. Piekutowski

Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin 2009

Książka poświęcona analizie dostępnych dla podmiotów ekonomii społecznej źródeł finansowania działalności. Autorzy skupiają się na przedstawieniu możliwości finansowana działań PES w ramach Funduszu Pracy; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przedstawiają również podział środków ze względu na ich pochodzenie – środki samorządowe i państwowe oraz środki unijne.Do pobrania


Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

M. Juszczyk, C. Miżejewski, M. Ołdak,

Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin 2009

Publikacja   stanowi  kompendium  wiedzy  o  spółdzielczości  socjalnej.  Czytelnik  znajdzie   w  niej  prezentację  polskiego  modelu  rozwiązań  prawnych, z uwzględnieniem perspektywy historii spółdzielczości w Polsce i Europie. Publikacja ułatwia zrozumienie miejsca i funkcji spółdzielczości socjalnej w ramach polityki społecznej państwa i będzie cennym wsparcie dla wszystkich poszukujących argumentacji na rzecz istnienia i roli tej formy podmiotu ekonomii społecznej.Do pobrania


Prawne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji pozarządowych

J. Kluczyńska, M. Guć, I. Gosk, A. Sienicka,
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2009

Przewodnik  po  prawnych aspektach możliwości współpracy sektora samorządowego z pozarządowym jest częścią publikacji  pt.  „Budowanie współpracy

w społeczności lokalnej”, wydanej w ramach projektu „Moja Polis – interaktywny system monitoringu partnerstwa lokalnego i rozwoju aktywnych form społeczności lokalnych”. Znajdziemy tutaj kompleksowy przegląd aktów prawnych, które regulują współpracę ngo i władz lokalnych. Ponadto publikacja przedstawia katalog form, jakie może przybrać współpraca między tymi sektorami. Autorzy dają też kilka cennych wskazówek jak dbać o dobrą jakość relacji między samorządowcami, a społecznikami.Do pobrania


Badania perspektyw rozwoju działalności polskich podmiotów ekonomii społecznej w branżach. Wybrana branża: edukacja – przedszkola


M. Głowacka
DNB Nord, Warszawa 2008

Publikacja jest kompleksową analizą uwarunkowań prowadzenia placówek przedszkolnych przez podmioty ekonomii społecznej w Polsce. Autorka analizuje  wiele  czynników  kształtujących  sektor  opieki  przedszkolnej w Polsce.  Wśród  nich  wyróżniono czynniki  polityczne, ekonomiczne, społeczne

i technologiczne. Poniższa analiza ma znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące problemów współczesnej oświaty na poziomie przedszkoli – zdiagnozować czy liczba przedszkoli jest wystarczająca, czy liczba miejsc w placówkach jest adekwatna do liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Tekst zawiera rekomendacje w zakresie szans i kierunków rozwoju przez odpowiednie jednostki publiczne.
Do pobrania


Krajowy Program rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt 2012.

Grupa ds. strategicznych

Warszawa 2012

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest projektem dokumentu, który ma być elementem polityki rozwoju Polski, będącym szansą na rozwój dla  przedsiębiorczości  społecznej  w  naszym  kraju.  Projekt  powstał  we  współpracy  z wieloma podmiotami zarówno z sektora administracji publicznej,

w tym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sektora ekonomii społecznej, jak i sektora biznesu. Prace nad dokumentem wciąż się nie zakończyły, dlatego prezentujemy Państwu na ten czas jego projekt.


Do pobrania

Raport z badań organizacji pozarządowych.

Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju

Poznań 2012

Raport  powstał  w  wyniku  badań,  które  miały   na  celu  szerokie  zgłębienie działalności gospodarczej oraz zarządzania w organizacjach pozarządowych

w Wielkopolsce. Badanie pozwoliło na stworzenie mapy trudności i rekomendacji, dotyczących zarządzania i adaptacji do warunków rynkowych tychże organizacji. Badania, a co za tym idzie raport końcowy, były elementem projektu realizowanego przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją NIWA Edukacji i Rozwoju oraz Network for Europe. Projekt ma przyczynić się do wypracowania narzędzia, które pozwoliłoby na zwiększenie systemu wsparcia dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą w Wielkopolsce, rozumianych jako przedsiębiorstwa społeczne, które przechodzą procesy adaptacyjne i modernizacyjne.


Do pobrania

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej
 
w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań 2012

Dokument diagnozuje obecną kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju. Celem strategicznym nakreślonym w Planie jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Do jego osiągnięcia prowadzić mają cztery pośrednie rezultaty: wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku dóbr i usług, wzrost, zaangażowania wspólnot lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, wzrost skuteczności i efektywności działań integracyjnych i zatrudnieniowych podmiotów ekonomii społecznej, wzrost efektywności funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej.


Do pobrania

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności jako wzór działania partnerskiego

T. Sadowski (red.)

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Poznań 2012

Działania Barki w tym projekcie opierają się o 22 – letnie doświadczenia. W 1989 roku powstawały w Wielkopolsce pierwsze wspólnoty – farmy, jako przedsiębiorstwa społeczne rozwijające zarówno aspekty integracji społecznej jak i działania gospodarcze, dające możliwości utrzymania osobom, które straciły pracę w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Były one wyrazem samorządności obywatelskiej i posłużyły w latach 2003 – 2006 do stworzenia nowego systemu prawnego w Polsce, który regulował m.in. powstawanie centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, spółek o cechach non-profit tworzonych często w partnerstwie publiczno-społecznym.

Rozwój – O tym jak integracja środowisk lokalnych i uspołecznienie gospodarki budują nowa jakość

T. Sadowski (red.)

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Poznań 2012

W Polsce polityka kształtowania ładu gospodarczego opartego na koncepcji społecznej gospodarki rynkowej znalazła swoje miejsce w Konstytucji RP z 1997 roku w rozdziale „Rzeczpospolita”. Brzmi on: „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej”. Jeśli do tego dołączymy zasadę urzeczywistniania w Polsce sprawiedliwości społecznej to powstaje definicja kształtowania ładu społeczno-gospodarczego w Polsce opartego na realizacji nie tylko materialnego celu gospodarki, ale też wartości społecznych takich jak wolność jednostki ludzkiej, dialog, sprawiedliwość społeczna, solidaryzm społeczny, partnerstwo, subsydiarność.

Nowy początek – Społeczna gospodarka rynkowa

B. Sadowski (red.)

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Poznań 2009

Publikacja stanowi podsumowanie 20-letnich doświadczeń w obszarze przedsiębiorczości społecznej, zgromadzonych przez fundację „Barka” w dwóch okresach:  Pierwszy to okres 1989 – 2004, gdy powstawały wspólnoty i stowarzyszenia samopomocowe, pierwsze quasi przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia usługowe, pierwsze modele klubów i centrów integracji społecznej. Drugi okres to lata 2005 – 2009 gdy doświadczenia dotyczyły edukacji liderów lokalnych w obszarze przedsiębiorczości społecznej, powoływania spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, partnerstw lokalnych i nowych stowarzyszeń, animujących aktywność w środowiskach lokalnych. Działania te przecierały szlaki dla nowego rozumienia i określania rzeczywistości, nie jako wyodrębnionych działań III sektora, ale jako zintegrowanych działań obywatelskich, będących zasobami samorządności i przedsiębiorczości lokalnej i wpisujących się w obszar „społecznej gospodarki rynkowej”.