„RÓWNI, BO AKTYWNI!” W WIELKOPOLSKIEJ WIARZE

Wielkopolska Wiara aktywnie działa zdaje się we wszystkich obszarach życia społecznego. Wśród realizatorów III już edycji Konkursu Mikrodotacji pojawiły się inicjatywy dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Wśród oferentów w ramach Konkursu Mikrodotacji znaleźli się także Uczestnicy projektu „Równi, bo aktywni!”

Liczba osób z niepełnosprawnością w Polsce wynosi 4 697 048 (wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011r.), z czego 428 770 osób pochodzi z Wielkopolski. To blisko 12,5% ogólnej liczby ludności w województwie. Szereg problemów dotyczących tej grupy społecznej dostrzeganych jest od wielu lat. Z przeprowadzonych badań „Kondycja społeczno – ekonomiczna powiatów wielkopolskich” (Instytut Pentor dla Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Poznaniu-XII.2012r.) wynika, że aż w 23,8% wielkopolskich gospodarstw domowych funkcjonują osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Poza wsparciem instytucji państwowych takich jak m.in. Środowiskowe Domy Samopomocy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Os. Niepełnosprawnych i innych wymienić trzeba organizacje pozarządowe oraz samych członków rodzin, opiekunów, którzy często należą do NGO lub działają w grupach samopomocowych lub nieformalnych i samodzielnie działają na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Taką sytuację da się przecież zmienić! Należy wesprzeć opiekunów, pracowników i wolontariuszy związanych z problemem. Najlepiej dotrzeć do tych osób i nauczyć ich tego, jak w zadziałać samodzielnie, skąd i jakim sposobem pozyskać fundusze na działania. Pomysłów i inspiracji im nie trzeba – znają przecież realia. Centrum PISOP powołało w związku z tym projekt „Równi, bo aktywni!”, którego głównym celem było umożliwienie wspomnianym działaczom zdobycie wiedzy i umiejętności nt. pozyskiwania środków na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Stąd właśnie w ramach projektu odbywał się między innymi Cykl Liderzy Aktywności obejmujący 3 dwudniowe zjazdy szkoleniowe.

Uczestnicy projektu startowali w Konkursie Wielkopolskiej Wiary i mogli zrealizować przez powołane grupy nieformalne. Przy wsparciu trenerów i doradców napisali własne projekty konkursowe.

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara został ogłoszony już po raz drugi w tym roku. Projekty realizowane były od 1 października do 30 listopada, a kwota dofinansowania wynosiła max. 2 tys. złotych. Ta pozornie niewielka kwota, umożliwiła zorganizowanie dodatkowych działań organizacji, ale również zainicjowanie po prostu „czegoś fajnego” przez grupy nieformalne. Tak było w przypadku Uczestniczek projektu „Równi, bo aktywni!”, które realizowały projekty opierające się na integracji społeczności lokalnej i osób z niepełnosprawnością.

I tak oto, w ramach Wielkopolskiej Wiary działały:

  • Grupa Nieformalna ŚDS Kościan, którego Liderem jest Sylwia Krzemińska,a Patronem Stowarzyszenie Człowiek Dla Człowieka,
  • Grupa Nieformalna Rawiczanki, którego Liderem jest Kinga Rejek, a Patronem Stowarzyszenie Rawiczaki.pl
  • oraz Grupa Nieformalna „Kobiety w Centrum”, którego Liderem jest Małgorzata Kasper, a Patronem Stowarzyszenie „Pro-Activ”.

Pierwsza z wymienionych grup działa na terenie gminy Kościan. Członkowie grupy skupili się na tym, aby zwiększyć integrację osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzonych psychicznie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie z mieszkańcami miasta. Ideą przyświecającą ich działaniom było  zwiększenie tolerancji względem osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rozwijanie ich umiejętności interpersonalnych. Ponadto poznanie problematyki ściśle związanej z problemem niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeń psychicznych przez mieszkańców miasta Kościana.

W projekt włączono takie działania jak „Drzwi Otwarte”, których głównym celem było zapoznanie mieszkańców miasta Kościana z działalnością placówki, w której prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzonych psychicznie, a także
z samymi podopiecznymi.

Kolejną ofertą był projekt z Rawicza pn.: „Aktywni, niepełnosprawni!

Tutaj integracja zachodziła międzypokoleniowo. Głównym pretekstem do takich działań był cykl warsztatów: plastyczny z zakresu pracy z wikliny papierowej, aktorski oraz tworzenie kolażu. Ten czas to nie tylko nabycie nowych umiejętności, ale przede wszystkim poznanie siebie nawzajem. Wśród działań wymienić trzeba też szkolenie pn.: „STOP STEREOTYPOM” i koncert podsumowujący – Andrzejki uczestników projektu z Powiatu Rawickiego, ich rodzin oraz przedstawicieli Powiatu.

Ostatni z projektów to „Centrum to my” – projekt realizowany w miejscowościach Rydzyna oraz Kłoda. Poza integracją lokalną celem projektu był wzrost poczucia własnej wartości przez osoby
z niepełnosprawnością, zmiana sposobu postrzegania przez społeczność lokalną tych osób, wzrost poziomu edukacji społeczności lokalnej z zakresu kulinariów, rękodzieła oraz historii regionu. Uczestnicy projektu brali udział w spotkaniu integracyjno-edukacyjnym nad Zalewem w Rydzynie pod hasłem „Tacy sami”.

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara to oczywiście mały impuls, by zrobić coś dobrego i zwyczajnie – fajnego! Jak widać – pod szyldem równości i aktywności można zintegrować… wuchtę wielkopolskiej wiary.

Projekt „Równi, bo aktywni!” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Partnerzy projektu:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach,
– Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu,
– Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.*** Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara realizowany jest w ramach projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.