Spółdzielnie Socjalne miejscem dla …

Spółdzielnie Socjalne miejscem dla przedsiębiorczych

Idea spółdzielczości stanowi ważny element gospodarki, który tworzy stabilne miejsca pracy i przyczynia się do wzrostu PKB. Organizacje spółdzielcze na świecie zrzeszają ponad miliard osób.

Przykładem podmiotu zaliczanego do tego typu organizacji jest Spółdzielnia Socjalna.

Jest to specyficzna forma prawna łączącą w sobie dwa modele działania. Z jednej strony jest podmiotem gospodarczym, którego członkowie prowadzą wspólne przedsiębiorstwo w oparciu o własną pracę, z drugiej – formą Stowarzyszenia o celu społecznej i zawodowej reintegracji zrzeszonych w nim osób.

W Polsce zarejestrowanych jest 447 Spółdzielni Socjalnych zajmujących się przede wszystkim świadczeniem usług z zakresu prac przydomowych i ogrodniczych (43%). Drugim najczęściej podejmowanym obszarem działalności gospodarczej jest budownictwo (33,3%) z kolei trzecim gastronomia (27,9%). W skład pozostałych obszarów wchodzą takie branże jak: biznes i ekonomia, edukacja, zdrowie i uroda oraz produkcja.

Spółdzielnię Socjalną mogą założyć osoby fizyczne  należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (co najmniej 5), m.in. osoby bezrobotne,  bezdomne, niepełnosprawne lub osoby prawne (co najmniej dwie), tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne.

Osoby tworzące Spółdzielnie Socjalną lub te do niej przystępujące zobowiązane są do przedstawienia stosownych zaświadczeń potwierdzających ich status. Dokumenty te najczęściej można pozyskać w powiatowym urzędzie pracy – bezrobotni, powiatowym centrum pomocy rodzinie – niepełnosprawni, zakładzie lecznictwa odwykowego czy ośrodku pomocy społecznej – osoby po przebytych terapiach.

Ponadto członkami Spółdzielni Socjalnej mogą zostać również inne osoby, nienależące do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale ich liczba nie może stanowić więcej niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni.

Niezależnie od wielkości wniesionego udziału każdy członek Spółdzielni dysponuje w procesie decyzyjnym jednym równoważnym głosem. Spółdzielcy sami dbają o finanse, zarządzają własną działalnością, wyznaczają kierunki rozwoju. Jednym słowem są w pełni odpowiedzialni za sprawy swojego przedsiębiorstwa.

Oprócz  prowadzonej  działalności  gospodarczej  Spółdzielnie  Socjalne  pełnią  niezwykle ważną rolę wypełniając przestrzeń, w której państwo ogranicza swoją aktywność, zaś sektor prywatny, nastawiony na maksymalizację zysku, nie wykazuje zainteresowania ze względu na niską stopę zwrotu zainwestowanego kapitału.

Spółdzielcza forma działalności posiada ogromny potencjał  do zaspokajania niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa.  Do jej wyróżników zaliczyć można:  zdolność  do  tworzenia   stabilnych   miejsc   pracy,  umiejętność  dostarczania   określonych  usług  społecznych  w  odpowiedzi  na  pojawiające  się  potrzeby
oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych i odpowiedzialnych społecznie.

Autorka: Zuzanna Szczudlik – Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Źródło: Artykuł powstał w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowanego przez Centrum PISOP oraz Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.