Wolontariat pracowniczy

                Podstawową potrzebą człowieka jest dążenie do samorozwoju, podnoszenia swoich umiejętności czy nabywania nowych kompetencji. Jednym z pomysłów na samorealizację może być wolontariat pracowniczy, który łączy w sobie wiele dobrego – ‚przyjemne z pożytecznym’. Dlaczego? Realizując swoje pasje, dzięki odpowiedzialnemu pracodawcy można w prosty sposób jednocześnie pomagać innym.  Czym jest wolontariat pracowniczy?

                Przede wszystkim dodać należy, iż tego rodzaju wolontariat wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), która staje się coraz bardziej popularna w Polsce (przy czym w Europie Zachodniej idea ta jest już obecna od wielu lat). Okazuje się, że w ramach sektora biznesowego, nastawionego na osiąganie jak największego zysku, można jak najbardziej podejmować  działania na rzecz społeczności. Przedsiębiorca dbający o interesy społeczne, traktuje je nie jako koszty swojej działalności, ale jako inwestycję, która może przynieść mu wymierne korzyści.

Wolontariat jako idea

Wolontariat to nieodpłatna, dobrowolna praca w celu osiągnięcia wspólnego dobra, służy wsparciu lokalnej społeczności, organizacji pozarządowej, jakiejś inicjatywy czy instytucji publicznej. Jest to pomoc świadczona na rzecz osób spoza kręgu rodziny lub najbliższych znajomych i poza filantropią czy innymi formami uczestnictwa w życiu politycznym stanowi podstawę zachowań prospołecznych (obywatelskich). Ten rodzaj aktywności jest nie do przecenienia i może stanowić instrument formalnej bądź nieformalnej edukacji obywatelskiej. Należy podkreślić raz jeszcze, iż w taką edukację powinny również włączać się instytucje, które na co dzień się tym nie zajmują – w tym również biznes.

Idea wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy jest działaniem, które polega głównie na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz osób lub takich podmiotów jak np. organizacje pozarządowe i innych określonych przepisami prawa instytucji, przy czym istotna jest tutaj dobrowolna współpraca ze strony osób, które przedsiębiorca zatrudnia. Przedsiębiorca wspomaga swoich pracowników w konkretnych działaniach charytatywnych, oczywiście w ramach swoich możliwości organizacyjno-ekonomicznych. Wolontariat pracowniczy jako taki, nie jest uregulowany przepisami prawa, ale opiera się na ogólnych regulacjach dotyczących wolontariatu (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Korzyści dla pracodawcy

Działania firm, które polegają na wspieraniu swoich pracowników w formie, np. wyjazdów integracyjnych, szkoleń czy też kart pracowniczych coraz częściej postrzegane jest jako niewystarczające. Dla zapewnienia lepszego zarządzania zespołem, „zbliżenia” ludzi do siebie, poznania współpracowników nie tylko na poziomie zawodowym – ważne jest kreowanie możliwości do angażowania się w działalność społeczną przyjmującą formę wolontariatu pracowniczego. Dzięki temu pracownicy oprócz aktywności zawodowej mają szansę uczestniczyć w czymś „więcej” niż  osiąganie korzyści ekonomicznych dla firmy. Działania te wzmacniają poczucie więzi pracownika z firmą, umożliwiają wzrost świadomości znaczenia takiego zaangażowania w działalność społeczną, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku marki oraz realizacji zobowiązań wobec społeczeństwa, które korzysta z ich usług.

Korzyści dla pracownika

Korzyści z wolontariatu pracowniczego są jednak obopólne. Wiele zyskują również sami pracownicy. Dzięki takiej inicjatywie mogą sprawdzić się w nowych sytuacjach, nabyć wiedzę i umiejętności, które później są w stanie wykorzystać w codziennej pracy. Poza tym, podczas uczestnictwa w projektach społecznych integrują się z pozostałymi pracownikami, nawiązują nowe znajomości, a może nawet przyjaźnie. Dobry, zgrany zespół to przecież podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa! Dodatkową korzyść uzyskują również organizacje pozarządowe, na rzecz których organizowany jest wolontariat. Otrzymują bowiem  pomoc w realizacji projektów, możliwość pozyskania dodatkowych funduszy, a także dostęp do profesjonalnej wiedzy swoich wolontariuszy i biznesowych wzorców zarządzania.

Formy wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy może przybierać różne formy. Jedną z nich jest tzw. wolontariat czasu, który polega głównie na „świadczeniu” pracy fizycznej, niejako –  ofiarowaniu „dodatkowych rąk do pracy”. Pracownicy na rzecz potrzebujących świadczą usługi np.  remontowe, porządkowe, budowlane – place zabaw lub świetlice dla dzieci, ale także pomoc w sadzeniu drzew, rozwożeniu darów dla potrzebujących, opieka nad chorymi lub dziećmi itp. Pracowniczy wolontariat kompetencji to kolejna forma wolontariatu – pracownicy wykorzystują w jego trakcie posiadaną wiedzę czy też wyspecjalizowane umiejętności. Wolontariusze wykorzystują swoje doświadczenia do pomagania społecznościom lokalnym, wsparcia organizacji i realizują ten cel np. poprzez budowanie stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, logotypów, multimediów, a także świadcząc bezpłatne porady prawne lub finansowe, działając na rzecz osób wykluczonych społecznie…

Wolontariat pracowniczy daje szansę na stworzenie przestrzeni umożliwiających podejmowanie wspólnego działania dla dobra innych ludzi lub szerzej otoczenia, a także podniesienie wrażliwości. Zważywszy na to, iż praca stanowi znaczną część naszego życia, warto w firmach stwarzać warunki do realizowania się poprzez działania wolontariackie. W ten sposób pracownicy mogą oderwać się od rutyny codziennej pracy i zaangażować się w ciekawe, pożyteczne działania.

Autorka: Anna Nawrot, Centrum PISOP

BIBLIOGRAFIA: