Centrum Integracji Społecznej (CIS)

Jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi skierowane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dotąd niedostępnych z racji wykluczenia społecznego;
  2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
  3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
  4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Działalność prowadzona przez Centrum Integracji Społecznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.