II/Konkurs Mikrodotacji 2018

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wsie Tematyczne Wielkopolskiej Wiary terenie subregionu leszczyńskiego!

Centrum PISOP zaprasza organizacje pozarządowe z terenu subregionu leszczyńskiego, tj. powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków, do udziału w konkursie na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) zmierzających do utworzenia lub wsparcia w rozwoju istniejącej Wsi Tematycznej.

Celem Konkursu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez tworzenie nowych oraz wsparcie już istniejących Wsi Tematycznych na terenie subregionu leszczyńskiego, a także  wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, które je prowadzą oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść max. do 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów to 18 czerwca 2018 roku – 17 sierpnia 2018 roku.

Projekty współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet przeznaczony na dotacje to maksymalnie 70 000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy  złotych).

Oferty należy składać tylko elektronicznie na adres mikrodotacje@pisop.org.pl.

Nabór wniosków potrwa od 25 maja 2018 roku do 08 czerwca 2018 roku do godz. 15.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 18 czerwca 2018 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00,

udzielają:

Regulamin Konkursu Mikrodotacji Wsie Tematyczne Wielkopolskiej Wiary 2018

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz budżetu do oferty

Załącznik nr 3 – Wzór Karty Oceny Formalnej

Załącznik nr 4 – Wzór Karty Oceny Merytorycznej

Załącznik nr 5 – skrypt ABC tworzenia projektu

Załącznik nr 6 – W. Idziak,Wioski tematyczne

Załącznik nr 7 – Dobre praktyki „Wioski tematyczne w Polsce w latach od 1997 do 2013”, M. Idziak