Wsparcie na start

inkubacja

 

 

 

Do korzystania ze wsparcia Ośrodka zapraszamy:

 1. Osoby bezrobotne najdalej oddalone od rynku pracy (np. korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, pozostające min. 720 dni bez pracy, osoby niesamodzielne)
 2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.:
 • bezdomne,
 • uzależnione od alkoholu,
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chore psychicznie,
 • długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia,
 • i instytucjach rynku pracy,
 • zwalniane z zakładów karnych,
 • uchodźcy,
 • osoby niepełnosprawne.

  3. Osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby te przygotowujemy do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego tj.:

 • spółdzielni socjalnej
 • organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą
 • spółki non-profit.

Na nasze wsparcie mogą także liczyć podmioty tj.: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, które chcą założyć spółdzielnię osób prawnych oraz organizacje pozarządowe chcące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W ramach naszej oferty proponujemy:

 • udział w cyklu szkoleniowym, podczas którego m.in. omawiane są pomysły na działalność, elementy biznesplanu, przedstawiane są zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, oraz szczegóły udzielania dotacji i wsparcia pomostowego
 • wsparcie doradców ogólnych i biznesowych na każdym etapie zakładania przedsiębiorstwa społecznego oraz w pierwszym roku funkcjonowania
 • usługi prawników, księgowych oraz specjalistów ds. marketingu (po więcej kliknij tutaj)
 • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników (dopasowanych do potrzeb każdego pracownika oraz specyfiki prowadzonej działalności przedsiębiorstwa społecznego)
 • wsparcie psychologa oraz coacha na etapie przygotowywania oraz tworzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • dotacje inwestycyjne dla wybranych przez komisję grup inicjatywnych na przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (do 22 tys./os.)
 • udzielenie wsparcia pomostowego dla osób zakładających przedsiębiorstwo społeczne (1500 zł/os. przez 6 mc).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: Anna Paulina Matczuk (paulina.matczuk@pisop.org.pl, 65 520 78 86).