Słowniczek

C

Centrum Integracji Społecznej (CIS)

Jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi skierowane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: kształcenie... Czytaj więcej
E

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych... Czytaj więcej
F

Fundacja

Może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia,... Czytaj więcej
K

Klub Integracji Społecznej (KIS)

może zostać utworzony przez gminę, organizację pozarządową oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku... Czytaj więcej

Kontrakt socjalny

to pisemna umowa zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia... Czytaj więcej
M

Małe przedsiębiorstwo

za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2)... Czytaj więcej

Mikroprzedsiębiorstwo

za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2)... Czytaj więcej
P

Prace społecznie użyteczne

to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub... Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo społeczne

to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, spełniający kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa, działający jako wyodrębniona pod względem organizacyjnym i rachunkowym... Czytaj więcej
R

Roboty publiczne

To zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony... Czytaj więcej
S

Spółdzielnia socjalna

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: społecznej... Czytaj więcej
Ś

Średnie przedsiębiorstwo

za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2)... Czytaj więcej
S

Stowarzyszenie

Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące... Czytaj więcej
Z

Zakład Aktywności Zawodowej

może zostać utworzony przez gminę, powiat, fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób... Czytaj więcej