O projekcie

LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Centrum PISOP. Projekt realizowany jest w subregionie leszczyńskim (tj. na terenie powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego) w okresie od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 roku, jego celami są:

  • rozwój sektora ekonomii społecznej tj.: tworzenie podmiotów ekonomii społecznej przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy,
  • wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo instrumenty finansowe),
  • zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

  •  wsparcia dla 291 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • wsparcia dla 300 podmiotów ekonomii społecznej,
  • utworzenia 49 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty we wspartych przedsiębiorstwach społecznych,
  • utworzenia 97 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
  • wsparcia 16 grup inicjatywnych, które wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej,
  • wsparcia 27 środowisk, które przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej,
  • utworzenia 11 organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pomaga:

I. Na etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego

Osoby, które chcą działać w sferze ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie LOWES od momentu pojawienia się pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przez procedurę rejestracji aż po podjęcie działalności ekonomicznej i uzyskanie stabilnej pozycji na rynku. Mogą także otrzymać wsparcie finansowe, które pomoże im na początku działalności.

Oferta LOWES w zakresie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezrobotnych, matek powracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnością, absolwentów szkół, osób wychodzących z instytucji i placówek opiekuńczo wychowawczych.

Więcej informacji tutaj.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Dorotą Surma dorota.surma@pisop.org.pl

II. W bieżącym funkcjonowaniu

Podmioty ekonomii społecznej w ramach LOWES otrzymują wsparcie obejmujące m.in. szkolenia, doradztwo oraz usługi prawne, księgowe i marketingowe będące odpowiedzią na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem. Dostają także narzędzia i instrumenty finansowe umożliwiające im tworzenie nowych miejsc pracy.

W bieżącym funkcjonowaniu LOWES wspiera wszystkie podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

Więcej informacji tutaj.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Dorotą Surma dorota.surma@pisop.org.pl

III. W działaniach na rzecz rozwoju lokalnego

LOWES podejmuje także szereg działań mających na celu budowania aktywnych i odpowiedzialnych społeczności. Są to m.in.: spotkania animacyjne, wydarzenia lokalne, wizyty studyjne oraz Fora i Targi Ekonomii Społecznej. Działania te organizowane są w partnerstwie przy udziale liderów lokalnych, partnerów samorządowych, społecznych i biznesowych, a także mieszkańców.

Więcej informacji tutaj.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Anną Jądrzyk anna.jadrzyk@pisop.org.pl

Wartość projektu: 11 936 940 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 280 391, 80 zł

Koordynatorką projektu jest Anna Kaczmarek.

regulamin_lowes

Zał. nr 1 do regulaminu projektu SCIEZKA KLIENTA OWES

Centrum PISOP posiada akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

article_12_1437661127

Projekt „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.