Bezzwrotne wsparcie finansowe

Od 14.04.2016 r. w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej” ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego. Wnioski mogą składać także podmioty ekonomii społecznej (w tym fundacje i stowarzyszenia), pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne (w przypadku fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanie działalności gospodarczej). Ogłoszony nabór ma charakter ciągły.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Poprzednie Komisje Oceny Wniosków odbyły się:

 • 11.07.2018 r. w Lesznie
 • 27.06.2018 r. w Lesznie
 • 7.06.2018 r. w Lesznie
 • 29.05.2018 r. w Lesznie
 • 25.04.2018 r. w Lesznie
 • 7.03.2018 r. w Lesznie
 • 31.01.2018 r. w Lesznie
 • 21-22.11.2017 r. w Lesznie
 • 25.07.2017 r. w Lesznie
 • 19-20.04.2017 r. w Lesznie
 • 14-15.02.2017 r. w Lesznie
 • 15-16.09.2016 r. w Lesznie
 • 29.06.2016 r. w Lesznie
 • 26.04.2016 r. w Lesznie
 • 15-16.09.2009 r. w Lesznie

Regulamin oraz załączniki do pobrania poniżej.

Regulamin_dotacje

Z 1 Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

Z 2 Wykaz działalności gospodarczych wykluczonych ze wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Z 3 Biznesplan

Z 4 Harmonogram rzeczowo – finansowy

Z 5 Opinia doradcy indywidualnego

Z 6 Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

Z_7_Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy 

Z 8 Oświadczenie o kwalifikolwalności VAT 

Z 9_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Z 10_Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy de minimis 

Z 11_Oświadczenie o nieuzyskaniu de minimis 

Z 12_Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Z 13_Oświadczenie o rachunku bankowym

Z 14_Regulamin_KOW

Z 15_karta_oceny_formalnej zmiany 

Z 16 karta oceny merytorycznej

Z 17_ Wzór weksla 

Z 18 Wzór deklaracji wekslowej

Z 19 Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia  pomostowego 

Z 20 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Z 21 Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia  pomostowego

Z 22 Wsparcie pomostowe – zestawienie wydatków.

Z 23 Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego

Z 24 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego 

Z 25 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem 

Z 26 Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia finansowego (dotacji) 

Z 27 Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej PS

Z 28 Oświadczenie osoby prawnej zakładającej PS

Z 29 Oświadczenie PES przekształcanego w PS 

Z 30 Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych 

Z 31 Oświadczenie o niekaralności PS

Z 32 Oświadczenie o niekaralności osoba fizyczna

Z 33 Oświadczenie o sytuacji finansowej PS

Z 34 Oświadczenie_o_statusie_PS