Konkursu Mikrodotacji 2019

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego

Celem Konkursu jest:
• zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
• wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej,
• rozwiązywanie problemów społecznych,
• zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej,
• działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

W Konkursie mogą brać udział:
• młode organizacje pozarządowe,
• organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
• grupy nieformalne,
• grupy samopomocowe
z terenu subregionu leszczyńskiego, tj powiatów gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, M. Leszno, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego.

Oferenci mogą realizować 2 typy projektów:
• zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie – UoDPPioW) skierowane do mieszkańców subregionu leszczyńskiego.
• zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UoDPPioW) z elementami rozwoju młodej NGO.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść do 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 81 800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych).

Maksymalny okres realizacji projektów to 16.05.2019 r. – 30.09.2019 r.

Oferty należy składać TYLKO w wersji elektronicznej (plik WORD i załącznik EXCEL) przesłany na adres mailowy: mikrodotacje@pisop.org.pl

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 16 maja 2019 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14:00, udziela:
• Mikołaj Kostaniak– mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, tel. 534 202 744

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Errata nr 2-do-Regulaminu-Konkursu

Regulamin-Konkursu-Mikrodotacji-LOWES-2019 – po Erracie nr 2

Errata do Regulaminu Konkursu

Regulamin-Konkursu-Mikrodotacji-LOWES-2019 – po Erracie

Regulamin Konkursu Mikrodotacji 2019

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Młode Organizacje Pozarządowe (w tym grupy samopomocowe z osobowością prawną) – po Erracie nr 2

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Młode Organizacje Pozarządowe (w tym grupy samopomocowe z osobowością prawną)

Załącznik nr 2 – Budżet – Młode Organizacja Pozarządowe w (tym grupy samopomocowe

Załącznik nr 3 – Formularz oferty – Patron we współpracy z grupą nieformalną lub samopomocową

Załącznik nr 4 – Budżet – Patron we współpracy z grupą nieformalną lub samopomocową

Załącznik nr 5 – Formularz oferty – Grupa nieformalna lub samopomocowa w imieniu własnym

Załącznik nr 6 – Budżet – Grupa nieformalna lub samopomocowa w imieniu własnym

Załącznik nr 7 – Wzór Kart Oceny Formalnej

Załącznik nr 8 – Wzór Karty Oceny Merytorycznej

Załącznik nr 9 – Skrypt ABC tworzenia projektu

Załącznik nr 10 – Wykaz przedsiębiorstw społecznych z subregionu leszczyńskiego

Załącznik nr 11 – Schemat Planu Rozwoju Organizacji

Załącznik nr 12 – Oświadczenie młodej organizacji pozarządowej, prowadzącej uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów

Załącznik nr 13 – Oświadczenie młodej organizacji pozarządowej, że została założona po 1 lipca 2018r.