Prawo

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Dz.U. z 2014 r. poz. 498. więcej >>>

18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Akt ten zastąpił dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210, z późn. zmianami. więcej >>>

Ustawa określająca takie zagadnienia jak m.in.: zasady tworzenia i rejestracji Spółdzielni, prawa i obowiązki członków Spółdzielni, organy Spółdzielni, kompetencje Walnego Zgromadzenia i Zarządu Spółdzielni, zasady nadzoru nad Spółdzielnią, przepisy o zebraniach grup członkowskich, zasady prowadzenia gospodarki Spółdzielni.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2006.94.651, z późn. zmianami. więcej >>>

Ustawa, która jest podstawą prawną dla funkcjonowania w Polsce Spółdzielni Socjalnych, a więc Przedsiębiorstw Społecznych, które jako rodzaj Spółdzielni Pracy, opierają się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez ich członków. Ustawa określa m.in. kwestie związane z powoływaniem Spółdzielni Socjalnych.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003.122.1143, z późniejszymi zmianami. więcej >>>

Ustawa o Zatrudnieniu Socjalnym określa zasady zatrudnienia socjalnego i odnosi się do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na sytuację życiową nie  są  w  stanie  własnym  staraniem  zaspokoić  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych,  znajdują  się  w  sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004.99.1001, z późniejszymi zmianami. więcej >>>

Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, oraz aktywizacji zawodowej.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami. więcej >>>

Ustawa  określa  zasady  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  poprzez  takie  formy  jak  warsztaty  terapii  zajęciowej,  turnusy  rehabilitacyjne, zakłady  pracy  chronionej czy zakłady aktywności zawodowej.

Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104. więcej >>>

Podstawowym  aktem  prawnym  regulującym  problematykę  Stowarzyszeń,  ich  zakładania  i  funkcjonowania,  jest  ustawa  z  dnia  7  kwietnia  1989 r.
Prawo  o  Stowarzyszeniach.  Reguluje  ona  podstawowe  zasady  i  reguły  tworzenia i prowadzenia działalności przez Stowarzyszenia, czyli organizacje społeczne
o określonych w przedmiotowej ustawie cechach.

Ustawa o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm. więcej >>>

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę Sundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest SUstawa o Fundacjach. Ustawa mówi między innymi kto może założyć Fundację, co powinien zawierać statut Fundacji, czy określenie jakie cele mogą realizować Fundacje.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm. więcej >>>

Powyżej prezentujemy Państwu tekst ustawy  regulującej działalność pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna.  Prowadzą ją organizacje pozarządowe (Stowarzyszenia i Fundacje), w  sferze zadań określonych w ustawie. Prezentowana ustawa zawiera zmiany wprowadzone w 2010 r. i w 2011 r.