Aktywność lokalna na START!

Czym jest Aktywność lokalna?

Nie ma jednej definicji aktywności lokalnej, która w pełni oddałaby znaczenie tego terminu. Aktywność lokalna przyjmuje bowiem różne formy i jest realizowana przez różnych uczestników życia społecznego, o jej ostatecznym kształcie decyduje wiele czynników.

Poprzez aktywność lokalną rozumiemy działania realizowane przez grupę ludzi chcących zrobić coś dla swojej społeczności – mówi Anna Jądrzyk,  Animatorka Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie.  To często małe wydarzenia, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów lokalnych, aktywizowania mieszkańców – dodaje.

Aktywność może przejawiać się w różny sposób: od zwykłych sąsiedzkich przysług, lokalnych spotkań i imprez po zorganizowane działania na rzecz całej społeczności lokalnej. Charakter aktywności zależy jednak przede wszystkim od tego, kto jest inicjatorem działań oraz co chcemy dzięki niej osiągnąć i jaki problem rozwiązać. Do podmiotów, które wykorzystują potencjał oraz zasoby lokalne  w celu pobudzenia  aktywności na terenie ,na którym działają należą m.in. Lokalne Grupy Działania.

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania (LGD) to rodzaj partnerstwa zawiązywanego między lokalnymi uczestnikami życia społecznego, którzy chcą osiągnąć wspólny i ważny dla wszystkich cel. Przeważający odsetek LGD funkcjonuje na obszarach wiejskich. W ich skład wchodzą przedstawiciele lokalnych organizacji reprezentujących różne sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy oraz mieszkańcy. Grupa działa na ściśle określonym obszarze, który wyznacza granica gmin członkowskich. Najczęstszą formą działalności, jaką przyjmują LGD, jest stowarzyszenie, choć zdarzają się również grupy prowadzone przez fundacje czy związki stowarzyszeń.

Podstawą prawną działalności lokalnych grup działania jest Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz Prawo o stowarzyszeniach. Swoją aktywność LGD opiera przede wszystkim na działaniach prowadzących do rozwoju regionu, na którym działa oraz jego promocji. Oczywiście cel ten jest realizowany przy wykorzystaniu lokalnego kapitału społecznego oraz dostępnych zasobów.

Obecnie w Wielkopolsce działa 35 Lokalnych Grup Działania. Każda z nich ma swoje ściśle określone zadania. Do najczęstszych aktywności przez nie podejmowanych można zaliczyć ogłaszanie konkursów i udzielanie małych grantów na realizację lokalnych inicjatyw. LGD udzielają również pomocy w  formie  bezpłatnego doradztwa i szkoleń w zakresie przygotowania projektów i wypełniania wniosków. Jednym z podstawowych celów działalności LGD jest również poprawa jakości życia i wzmacnianie kapitału społecznego m.in. poprzez animowanie społeczności lokalnych, organizację festynów, warsztatów tematycznych czy organizację imprez kulturalnych.

Przykładów prężnie działających Lokalnych Grup Działania jest wiele. To, co istotne, ich działania wynikają bezpośrednio ze zdiagnozowanych lokalnie potrzeb, odpowiadają na sygnały płynące z otoczenia, którego są członkami, stąd łatwo dostosowują się do zaistniałych realiów. Stanowią świetny sposób na promowanie aktywności lokalnej oraz budowanie przedsiębiorczości społecznej.

Fragment pochodzi z artykułu pt. Aktywność lokalna na START! opracowanego w ramach projektu Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie.