Konkurs dla dziennikarzy!

Jesteś dziennikarzem lub dziennikarką, interesujesz się Ekonomią Społeczną i masz w dorobku artykuł na temat inicjatyw lokalnych?
Weź udział w konkursie na artykuł prezentujący lokalne inicjatyw z zakresu Ekonomii Społecznej!
Do wygrania jest nagroda główna w wysokości 5000 zł oraz inne nagrody pieniężne o łącznej puli 20 tys. zł.

W   celu  pobudzenia   w   środowisku  dziennikarskim   zainteresowania   problematyką   Ekonomii   Społecznej,  wyróżnienia  podjętych  inicjatyw
oraz pogłębienia wiedzy o lokalnych inicjatywach i dobrych praktykach w obszarze Ekonomii Społecznej
, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizujące  projekt  systemowy   „Partnerstwo  na  rzecz  instytucjonalizacji  Ekonomii  Epołecznej”  we  współpracy  z   Departamentem  Pożytku  Publicznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłaszają konkurs dla dziennikarzy prasowych na artykuł prezentujący lokalne inicjatywy z zakresu Ekonomii Epołecznej.

W  konkursie  mogą  wziąć  udział  dziennikarze  i  dziennikarki,  którzy  w  terminie 1 stycznia 2011–30 czerwca 2013 opublikowali  lub  opublikują
w prasie lokalnej albo internecie tekst na temat lokalnych inicjatyw z zakresu Ekonomii Społecznej.

Prace na konkurs należy przesłać w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs – lokalne inicjatywy z zakresu Ekonomii Epołecznej”.

Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: konkurs@crzl.gov.pl

Harmonogram konkursu:

  • od 1 marca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 roku, składanie zgłoszeń do konkursu wraz z artykułami, albo przesłanie pocztą (wtedy decyduje data stempla pocztowego);
  • do dnia 31 sierpnia 2013 roku rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową;
  • do dnia 30 listopada 2013 roku ogłoszenie wyników konkursu na uroczystości wręczenia nagród laureatom.

Kryteria oceny:

1. Nadesłane i spełniające wymagania formalne prace oceniane będą na podstawie:

  • zgodności pracy z celem i tematyką konkursu,
  • jakości merytorycznej i zawartości treści dzieła,
  • zaangażowania dziennikarskiego (konstrukcja i dramaturgia pracy),
  • aktualności i znaczenia materiału dla opinii publicznej,
  • walorów formalnych i poziomu warsztatu dziennikarskiego m.in.: jakość stylu i języka, narracji, czytelność i przystępność sformułowań, logika wywodu, zwięzłość, nowatorski i twórczy charakter pracy.

2. Dodatkowe punkty będą mogły uzyskać prace:

  • w formie reportażu, w których rozgrywają się ludzkie historie z Ekonomią Społeczną w tle, i w których biografie bohaterów pokazują, jak Ekonomia Społeczna może odmienić życie,
  • w formie felietonu lub eseju, traktującego o lokalnym partnerstwie międzysektorowym i budowaniu korzystnego otoczenia dla Ekonomii Społecznej.

Źródło: ekonomiaspoleczna.pl