PAKIET NA DOBRY START

Odbiorcy pakietu: Pakiet kierowany jest do „młodych” podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej), które powstały od styczna 2012 roku, z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Korzyści z pakietu: Pakiet przygotuje „młode organizacje” do skutecznego działania w ramach sektora ekonomii społecznej tj. funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, planowania działań, tworzenia projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, rozliczania dotacji, prowadzenia księgowości, promowania własnych inicjatyw.

 Elementy pakietu: Pakiet składa się z trzech zasadniczych elementów tj.:

 I.   Pomoc doradców – 5 h

Doradcy spotkają się z daną organizacją w celu przeprowadzenia jej analizy, określenia mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla jej rozwoju (tzw. analizę SWOT).  Pomogą wyznaczyć cele do zrealizowania oraz zaplanować najbliższe działania. Odpowiedzą też na indywidualne potrzeby organizacji m.in. w zakresie analizy dostępnych źródeł finansowania, przygotowania projektów, współpracy w zespole itp.

 II. Wsparcie specjalistów – 40 h, w tym:

 1.       Wsparcie księgowych – 15 h

Organizacja otrzyma wsparcie wykwalifikowanych księgowych, którzy pomogą jej:

 • prowadzić ewidencję księgową
 • przygotować bilans księgowy
 • opracować sprawozdanie finansowe
 • opracować politykę rachunkowości
 • opracować plan kont
 • wypełnić deklaracje podatkowe.

 2.       Wsparcie prawników – 15 h

Organizacja będzie mogła korzystać z pomocy prawników w zakresie:

 • wprowadzania zmian do statutu
 • wypełniania dokumentów do  Krajowego Rejestru Sądowego
 • sporządzania opinii  i interpretacji prawnych
 • przygotowania umów
 • opracowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, akta pracownicze)
 • przygotowania procesu ubiegania się o status OPP
 • przygotowania obowiązkowych dokumentów dla organizacji.

3.       Wsparcie specjalistów ds. marketingu – 10 h

Organizacja będzie mogła liczyć na pomoc specjalistów od marketingu w ramach:

 • opracowania identyfikacji wizualnej tj. logotyp, wizytówki, papier firmowy, formatka do prezentacji, koperty, teczka na dokumenty itp.
 •  przygotowania projektów graficznych tj. plakaty, ulotki, foldery, roll upy, banery itp.
 • opracowania koncepcji przekazu tj. teksty i komunikaty m.in. na projekty graficzne, strony www
 • przeprowadzenia komunikacji w Internecie poprzez strony internetowe i media społecznościowe (Facebook)
 • budowania relacji z mediami tj. m.in. instrukcje kontaktów z mediami, tworzenia informacji, tworzenie baz danych, analiza oraz korekta dotychczasowych materiałów prasowych.

Wsparcie doradców oraz specjalistów może być świadczone w siedzibie organizacji lub biurach Centrum PISOP w Poznaniu (przy ul. Ratajczaka 26/6/96, lub w Centrum Bukowska przy ul. Bukowskiej 27/29).

 III.    Szkolenia – 6 dni szkoleniowych

Organizacja korzystająca z Pakietu weźmie udział w szkoleniach z tematyki:

 • Tworzenia projektów (2 dni)
 • Rozliczania projektów (1 dzień)
 • Pozyskiwania środków na działania (1 dzień)
 • Promocji (1 dzień)
 • Współpracy z partnerami (1 dzień)

Szkolenia odbywają się w Centrum Bukowska w Poznaniu.

W celu bezpłatnego skorzystania z Pakietu organizacja podpisuje porozumienie z Centrum PISOP.

Więcej informacji na temat Pakietu udziela Anita Nowicka pod nr tel. 61/851 91 34 lub mailem anita.nowicka@pisop.org.pl.

Korzystanie z Pakietu odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.