Fundacja

Może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Mogą ustanawiać ją osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Siedziba Fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza, osiągane zyski musi jednak przekazywać na realizację celów statutowych.