Klub Integracji Społecznej (KIS)

może zostać utworzony przez gminę, organizację pozarządową oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [pobierz], prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób:

  1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  2. uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
  4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Klub Integracji Społecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze KIS prowadzonego przez Wojewodę.  Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Źródło: Ustawa o zatrudnieniu socjalnymz dnia 13 czerwca 2003 r.