Kontrakt socjalny

to pisemna umowa zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Źródło: Art. 6 pkt. 6  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.