Średnie przedsiębiorstwo

za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milio-nów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jedne-go z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Źródło: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.