UWAGA!!! Przedłużony nabór Wniosków o dotację oraz Wsparcie pomostowe.

Informujemy, że do dnia 19 maja 2014 r. przedłużony zostaje nabór Wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

 Wnioski o dotację oraz Wsparcie pomostowe wraz z kompletem załączników można składać osobiście w biurze Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno, w godzinach 8.30 do 15.00  bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno, z dopiskiem „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

WNIOSKI Będą przyjmowane do dnia 19 maja br. do godziny 15.00.

Wnioski o Dotację oraz Wsparcie pomostowe, wraz z wymaganymi załącznikami należy przygotować i złożyć w formie drukowanej, w dwóch egzemplarzach, (oryginał i kopia, lub 2 oryginały).

Wnioski o Dotację oraz Wsparcie pomostowe, a także  wszelkie inne dokumenty złożone po terminie zakończenia naboru nie będą podlegać rozpatrzeniu.

W przypadku złożenia Wniosków o Dotację oraz Wsparcie pomostowe przez wszystkie Grupy Inicjatywne przed terminem planowanego zakończenia naboru, Centrum PISOP po zweryfikowaniu czy wszystkie Grupy Inicjatywne złożyły Wnioski o Dotację, zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru wniosków.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). Termin posiedzenia komisji zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Szczegółowa procedura przyjmowania wniosków jest zawarta w §7 oraz  §19 Regulaminu  przyznawania środków finansowych w formie Dotacji na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania Podstawowego wsparcia pomostowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający złożenie wniosku o zarejestrowanie spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Postanowienie o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Kopię nadania numeru REGON oraz NIP
  3. Kopię dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy.

Wzory dokumentów dostępne w Biurze Projektu lub do pobrania poniżej:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W FORMIE DOTACJI NA ZAŁOŻENIE/ PRZYSTĄPIENIE/ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1: WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ PRZYSTĄPIENIE/ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2: BIZNESPLAN

ZAŁĄCZNIK NR 3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

ZAŁĄCZNIK NR 4: OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS

ZAŁĄCZNIK NR 5: OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

ZAŁĄCZNIK NR 6: OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7: OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

ZAŁĄCZNIK NR 8: OŚWIADCZENIE O  NIEOTRZYMANIU INNEJ POMOCY DOTYCZĄCEJ TYCH SAMYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 9: OŚWIADCZENIE O  NIEKARALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWA SKARBOWE

ZAŁĄCZNIK NR 10: OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KRYTERIAMI OCENY PLANÓW ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 14: WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 17: OŚWIADCZENIE O BRAKU ZMIAN W ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 18: OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU RÓWNOLEGLE Z DWÓCH RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ NA POKRYCIE TYCH SAMYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PONOSZONYCH W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO, ZWIĄZANYCH Z OPŁACANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

W razie pytań lub wątpliwości przy wypełnianiu dokumentów prosimy o kontakt z Natalią Pawlicką pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl.

Zapraszamy!!!