W Kłodzie AKTYWIZUJĄ!

Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-AKTIV” powstało Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Swoją działalność koncentruje przede wszystkim na pomocy mieszkańcom powiatu leszczyńskiego, którzy potrzebują reintegracji społecznej i zawodowej. „CIS działa jako Przedsiębiorstwo Społeczne, wszystkie zyski, wypracowane w ramach świadczonych usług przeznacza więc na bieżące funkcjonowanie oraz działania nastawione na reintegrację zawodową i społeczną swoich podopiecznych – wyjaśnia Anna Jądrzyk, koordynatorka obszaru Przedsiębiorczość Społeczna w Centrum PISOP.  Dzięki  uprzejmości  Gminy  Rydzyna,  CIS  otrzymał  budynek świetlicy wiejskiej w Kłodzie, gdzie będzie się mieściła jego siedziba. Stowarzyszenie „PRO-AKTIV”, zadbało  także  o  środki  na  wyposażenie  placówki  (205 tys. zł dotacji od Marszałka Województwa Wielkopolskiego).

Wśród kluczowych działań podejmowanych przez Centrum Integracji Społecznej możemy wymienić prowadzenie czterech warsztatów tematycznych:

  • Warsztat budowlano-remontowy, w ramach którego prowadzone są prace remontowe tj. drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie oraz inne roboty wykończeniowe,
  • Warsztat ogrodniczy i pielęgnacji terenów zielonych, gdzie dodatkowo przygotowywane są projekty architektury zielonej,
  • Warsztat opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
  • Warsztat rękodzieła.

Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie jest przykładem jednej z wielu ciekawych inicjatyw podejmowanych w celu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych czy niepełnosprawnych – mówi Anna Jądrzyk.  Pokazuje,  jak  w  sposób  przedsiębiorczy  aktywizować zarówno w sferze społecznej i zawodowej. Daje szanse na przystosowanie uczestników CIS do pracy na otwartym rynku pracy, wspiera i usamodzielnia – dodaje.