Dobra kadra – dobra organizacja!

Na przełomie lat rola człowieka oraz jego pozycja w organizacji ewaluowała przyczyniając się do wykształcenia tzw. kultury organizacyjnej. To ludzie – członkowie organizacji, ich system wartości oraz cechy w głównej mierze przyczyniają się do budowania „wizytówki organizacji” oraz sposobu jej postrzegania przez innych. To ludzie odróżniają naszą organizację od innych, stanowią jej KAPITAŁ!

Działacze  sektora pozarządowego mają świadomość  ogromnej roli, jaką odgrywają  ludzie w procesie rozwoju  organizacji.  Jak pokazują jednak doświadczenia
i rozmowy z przedstawicielami NGO wiedza nt. zarządzania ludźmi w organizacjach jest nadal niewystarczająca.

Przez potencjalnego „pracownika” sektor pozarządowy postrzegany jest, jako atrakcyjny, ale mało stabilny. Przedstawiciele NGO potwierdzają, że w swoich szeregach mają wykształcony i kompetentny personel, zwracają jednak uwagę, że w ostatnim czasie coraz trudniej o utrzymanie „dobrego pracownika”. Sektor narażony jest bowiem bardziej niż dotychczas na odpływ specjalistów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, od brakujących środków finansowych na  utrzymanie  kadry,  przez  mało  atrakcyjne  warunki   zatrudnienia,  kończąc   na  braku  umiejętności  skutecznego  motywowania  swoich  pracowników.
Bez względu na to, z której strony patrzeć – problem jest duży i negatywnie wpływa na rozwój organizacji.

Cieszy jednak rosnąca wśród organizacji potrzeba dobrego zarządzania kadrą. Zwraca się uwagę na korzyści wynikające z doboru pracowników w oparciu o jasne kryteria, uporządkowany podział zadań i odpowiedzialności, stosowanie sprawdzonego systemu motywacyjnego oraz posiadanie dobrego lidera. W różnych organizacjach proces ten wygląda  inaczej,  jednak  efekt  jest  taki  sam.  Przemyślane i sprawne  zarządzanie  kadrą  przekłada się na rozwój
i sukces organizacji. Wielkopolskie organizacje dostrzegają potrzebę wsparcia w budowaniu dobrego sytemu zarządzania zasobami ludzkimi w swoich organizacjach.

Zarządzanie kadrą w organizacji wymaga jednak wiele pracy i wysiłku zarówno ze strony zarządzających jak i samego zespołu. Większość organizacji podejmuje działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jednakże tylko nieliczne uwzględniają ten aspekt w długofalowym planowaniu swoich działań, strategii. Zaplanowanie procesu zarządzania  kadrą  w  organizacji  nie  jest  wcale  takie  łatwe.  Nie ma modelowego wzorca.  Specyfikę zarządzania kadrą
w organizacji generują bowiem ludzie w niej pracujący oraz codzienne sytuacje z jakimi organizacja się mierzy. Kluczowa jest jednak wizja zarządzania kadrą, która z upływem czasu i zdobywaniem nowych doświadczeń może być ulepszana, modyfikowana i dostosowywana do bieżących potrzeb.

Autorka: Dagmara Kistela – Centrum PISOP
Źródło: Artykuł powstał w ramach projektu Biznes-Innowacje NGO, czyli BINGO realizowanego przez Centrum PISOP, Network for Europe oraz Fundację Niwa Edukacji i Rozwoju.