Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż w dniu 16 lipca 2019 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielanie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 27.06.2019 r. do 11.07.2019 r. osobiście w biurze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej.

Regulamin oraz załączniki do pobrania poniżej.

Więcej informacji udziela Karolina Mroskowiak pod mailem karolina.mroskowiak(@)pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zachęcamy do składania wniosków.

Regulamin-1

Z 2 Biznesplan

Z 3 Harmonogram rzeczowo – finansowy

Z 4 Umowa o udzielenie dotacji

Z 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis_n

Z 6 Oświadczenie o pomocy de minimis

Z 7 Oświadczenie o rachunku bankowym

Z 8 Regulamin KOW

Z 9 Karta oceny formalnej

Z 10 karta oceny merytorycznej

Z 11 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dotacja

Z 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wsparcie pomostowe

Z 13a Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem

Z 13b Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem_2019-w022019

Z 14 Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych

Z 15 Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Z 16 Umowa wsparcie pomostowe podstawowe

Z 17 Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Z 18a Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem

Z 18b Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem_2019- 5.03.2019-1

Z 19 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Z 20 Wykaz działalności wykluczonych z WRPO

Z 21 Opinia OWES

Z 22 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Z 23 Oświadczenie_PDO-1