PAKIET SZYTY NA MIARĘ

Odbiorcy pakietu: Pakiet kierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej), które chcą rozwijać swoją działalność, z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Korzyści z pakietu: Pakiet wyposaży organizację w narzędzia, które pozwolą jej skuteczniej i szerzej działać tj. uporządkować kwestie prawne i księgowe, odpowiednio planować działania i pozyskiwać na nie środki (z dotacji, jak i innych źródeł), skutecznie promować własne inicjatywy, współpracować z partnerami.

Elementy pakietu: Pakiet składa się z trzech zasadniczych elementów, których dobór jest uzależniony od potrzeb każdej organizacji tj.:

 I.        Pomoc doradców – 5 h

Doradcy spotkają się z daną organizacją w celu przeprowadzenia jej analizy, określenia mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla jej rozwoju (tzw. analizę SWOT).  Pomogą wyznaczyć cele do zrealizowania oraz zaplanować najbliższe działania. Odpowiedzą też na indywidualne potrzeby organizacji m.in. w zakresie analizy dostępnych źródeł finansowania, przygotowania projektów, współpracy w zespole itp.

 II.      Wsparcie specjalistów – w zależności od potrzeb od 25 do 34 h, w tym:

1.       Wsparcie księgowych – w zależności od potrzeb od 5 do 10 h

Organizacja otrzyma wsparcie wykwalifikowanych księgowych, którzy pomogą jej:

 • przygotować bilans księgowy
 • opracować sprawozdanie finansowe
 • opracować politykę rachunkowości
 • opracować plan kont
 • wypełnić deklaracje podatkowe.

 2.       Wsparcie prawników – w zależności od potrzeb od 10 do 12 h

Organizacja będzie mogła korzystać z pomocy prawników w zakresie:

 • wprowadzania zmian do statutu
 • wypełniania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • sporządzania opinii i interpretacji prawnych
 • przygotowania umów
 • opracowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, akta pracownicze)
 • przygotowania procesu ubiegania się o status OPP
 • przygotowania obowiązkowych dokumentów dla organizacji.

 3.       Wsparcia specjalistów ds. marketingu – w zależności od potrzeb od 10 do 12 h

Organizacja będzie mogła liczyć na pomoc specjalistów od marketingu w ramach:

 • opracowania identyfikacji wizualnej tj. logotyp, wizytówki, papier firmowy, formatka do prezentacji, koperty, teczka na dokumenty itp.
 •  przygotowania projektów graficznych tj. plakaty, ulotki, foldery, roll upy, banery itp.
 • opracowania koncepcji przekazu tj. teksty i komunikaty m.in. na projekty graficzne, strony www
 • przeprowadzenia komunikacji w Internecie poprzez strony internetowe i media społecznościowe (Facebook)
 • budowania relacji z mediami tj. m.in. instrukcje kontaktów z mediami, tworzenia informacji, tworzenie baz danych, analiza oraz korekta dotychczasowych materiałów prasowych.

Wsparcie doradców oraz specjalistów może być świadczone w siedzibie organizacji lub biurach Centrum PISOP w Poznaniu (przy ul. Ratajczaka 26/6/96, lub w Centrum Bukowska przy ul. Bukowskiej 27/29).

 III.     Szkolenia – 5 dni szkoleniowych

Doradcy w zależności od indywidualnych potrzeb, wskażą danej organizacji szkolenia, w których powinna wziąć udział. Możliwe szkolenia, które znajdują się w Pakiecie to:

 • Biznesplan (2 dni)
 • Działalność odpłatne (1 dzień)
 • Aktywizowanie środowiska lokalnego (2 dni)
 • Współpraca z partnerami (1 dzień)
 • I inne.

Szkolenia odbywają się w Centrum Bukowska w Poznaniu.

W celu bezpłatnego skorzystania z Pakietu organizacja podpisuje porozumienie z Centrum PISOP.

Więcej informacji na temat Pakietu udziela Małgorzata Jankowska pod nr tel. 61/851 91 34 lub mailem malgorzata.jankowska@pisop.org.pl.

Korzystanie z Pakietu odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.