Wielkopolska Wiara – mikrodotacje dla regionu

Zbliża się termin ogłoszenia konkursu w ramach projektu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa, ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Centrum PISOP, jako Regionalny Operator Programu, już dziś odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

FIO_WW_logotyp_kolor

Pierwsza edycja Wielkopolskiej Wiary obejmie projekty realizowane w okresie od 15 września do 30 listopada 2014 r., tj.:

  • projekty inicjatyw oddolnych, realizowanych w sferze pożytku publicznego, zgodnie z art. 4 ustawy o d.p.p. i wolontariacie;
  • projekty rozwoju młodej organizacji pozarządowej – w tym stworzenie planu rozwoju i zakup materiałów i usług.

Konkurs skierowany będzie do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych, przy czym grupy nieposiadające osobowości prawnej nie będą mogły złożyć oferty na projekt rozwoju. Centrum PISOP zachęca takich oferentów do pozyskiwania patronów tj. organizacji pozarządowych, które będą wspierały grupę w realizacji i rozliczeniu projektów. Organizacja patronacka może działać dłużej niż 18 miesięcy i może być patronem dla nieograniczonej liczby grup nieformalnych. Istotne jest, aby planowany projekt grupy nieformalnej nie pokrywał się z głównym nurtem działań patronackiej organizacji.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5000 zł. Od oferentów nie będzie wymagany własny wkład finansowy – jedynie nieodpłatne zaangażowanie osób, czyli wkład osobowy w wysokości minimum 5% wartości projektu. Koszty merytoryczne – wydatki uzasadnione i ściśle związane z realizacją projektu, co do zasady nie będą ograniczane limitami. Jedynie ograniczenie obejmie koszty administracyjne (np. usługi księgowe, koszty eksploatacyjne w siedzibie organizacji). Nie będą one mogły przekroczyć 20% kosztów projektu w przypadku młodej organizacji pozarządowej, 10% – w przypadku grupy nieformalnej.

Przypominamy, że ostateczna wersja Regulaminu oraz wytycznych dla projektów może ulec zmianie i zostanie opublikowana w dniu ogłoszenia konkursu.

Dodatkowych informacji na temat projektu Wielkopolska Wiara udzielają doradcy Centrum PISOP. Zapraszamy także na spotkania informacyjne w regionie. Szczegóły dotyczące miejsca i godziny spotkań zostaną opublikowane w najbliższych dniach na stronie www.pisop.org.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich