Wyniki oceny Wniosków o dotację na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej!

23 czerwca br. w siedzibie Centrum PISOP, została przeprowadzona ocena merytoryczna złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie lub  przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Komisja Oceny Wniosków (KOW) dokonała oceny 7 Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

W wyniku obrad Komisji powstała lista wniosków uszeregowanych od największej liczby uzyskanych punktów, która została podzielona na listę wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji, listę rezerwową wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji oraz listę wniosków nierekomendowanych do otrzymania dotacji (do pobrania poniżej).

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl.

Lista Wniosków o dotację