Wyniki oceny Wniosków o dotację na założenie spółdzielni socjalnej!

W dniach 20-21 maja br. w siedzibie Centrum PISOP, została przeprowadzona ocena merytoryczna złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej.

Rekomendowane do otrzymania dotacji zostały Wnioski, które otrzymały co najmniej 60 punktów. Wnioski ocenione pozytywnie otrzymały  dotację w wysokości 19 968 zł na osobę lub 20 000 zł na osobę. Ponadto każdy wniosek oceniony pozytywnie został rekomendowany do otrzymania wsparcia pomostowego.

W wyniku obrad Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego powstała lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej oraz lista wniosków przekazanych do ponownej oceny formalnej (do pobrania poniżej).

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl.

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji

Lista wniosków przekazanych do ponownej oceny formalnej