Zachęcamy do działania – wywiad z Liderką Lokalną

W ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w subregionie leszczyńskim działa dwanaścioro liderów lokalnych. Są to osoby zaangażowane w animowanie swoich społeczności lokalnych, wspierające proces powstawania organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Warto przyjrzeć się bliżej ich działaniom!

Rozmowa z Edytą Naskręt – Liderką Lokalną, terapeutką ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu.

Pani Edyto, dlaczego zdecydowała się Pani na zostanie Liderką?

Moja przygoda z działaniem na rzecz społeczności lokalnej rozpoczęła się od potrzeby zaangażowania w rozwój społeczny mojej wsi i dokonania zmian w otaczającej mnie rzeczywistości. Czułam potrzebę tworzenia „dobrego klimatu” dla dorastania dzieci i życia mieszkańców, bo przecież każdy z nas chce dobrze się czuć tam, gdzie mieszka. Nie była to jednak nagła decyzja „od dziś zostaję liderką”, a raczej proces, trwający do dziś.

Jakie działania są obecnie prowadzone w Pani gminie?

Gmina Rawicz aktualnie tworzy przestrzeń dla rozwoju ekonomii społecznej. Nowym pomysłem jest „Kawiarenka NGO”, w ramach której raz w miesiącu spotykają się przedstawiciele organizacji pozarządowych, wymieniają spostrzeżenia, uwagi i pomysły.

Trwają również przygotowania do I Targów Ekonomii Społecznej, w ramach których odbędzie się konferencja z warsztatami i część wystawiennicza, prezentująca organizacje i ich dorobek.

Równolegle instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych podjęły partnerską inicjatywę pt. „Tacy sami”, promującą twórczość osób niepełnosprawnych oraz ochronę zdrowia psychicznego. W ramach tych działań odbył się Przegląd Taneczny, zaplanowano Zawody Pływackie i konkurs plastyczny.

Co chciałaby Pani zmienić w swojej społeczności lokalnej?

Małe społeczności wiejskie Gminy Rawicz zaczynają się aktywizować i realizują kolejne działania, mające na celu integrację mieszkańców. Ludzie powoli zaczynają dostrzegać plusy podejmowania kolejnych inicjatyw – szczególnie partnerskich. Jest to wciąż garstka „zapaleńców”, zaangażowanych przy każdym kolejnym zadaniu, pozostali dołączają się do pomocy sporadycznie. Dlatego chciałabym doprowadzić do zmiany postaw i większej aktywności społecznej, nawet jeśli na początku będzie to jedynie obecność – uczestnictwo nowych osób w wydarzeniach.

Z jakiej inicjatywy lub wydarzenia w Pani gminie jest Pani dotychczas najbardziej dumna?

Najbardziej dumna jestem z zaangażowania ludzi w charytatywne działania partnerskie. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz przeprowadziło zbiórkę publiczną na przeprowadzenie operacji niepełnosprawnej dziewczynki, z kolei MGOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu zbiórkę nakrętek. W działania włączyło się wielu mieszkańców, w tym wolontariuszki – od strony organizacyjnej. Cieszy mnie fakt, że wzrasta społeczna świadomość, że razem można więcej zdziałać i przy okazji pomóc innym.

Co jest dla Pani największym wyzwaniem w pracy Lidera?

Zaangażowanie ludzi do działania na rzecz swoich społeczności i motywowanie ich do utrzymania tego zaangażowania. Często przychodzi moment refleksji i rezygnacji, ludzie chcą się wycofywać z pomocy, twierdząc, że ustępują miejsca nowej osobie. W takich momentach potrzebne jest wsparcie lidera, który będzie potrafił przekonać do słuszności podejmowanych działań, wskazać wartość zaangażowania na rzecz drugiego człowieka a tym samym całej społeczności.

A kiedy uda się już zebrać taką grupę zaangażowanych i zmotywowanych osób, co staje się największym wyzwaniem dla młodej organizacji działającej lokalnie?

Wyzwaniem dla młodej organizacji jest zdobycie zaufania społecznego i pozyskanie funduszy na realizację pomysłów, których nie brakuje. Ważne jest również zachowanie chęci do działania i optymizmu, pomimo pojawiających się przeciwności i często krytyki z zewnątrz.

Czy uważa Pani, że mieszkańcy Wielkopolski są zaangażowani w działania obywatelskie?

Zaangażowanie mieszkańców Wielkopolski w działania obywatelskie moim zdaniem nie odbiega poziomem od reszty kraju. Z roku na rok obserwuje się wzrost liczby inicjatyw społecznych, a staje się to możliwe dzięki tworzeniu wielu nowych organizacji pozarządowych i realizacji wspólnych celów.

Dziękuję za rozmowę.

Osoby zainteresowane aktywizowaniem swojej społeczności, prowadzeniem działań wspólnie z mieszkańcami i zdobyciem ciekawych doświadczeń jako Lider/Liderka, zachęcamy do zgłaszania się do udziału w projekcie LOWES. Szczegółowe informacje można uzyskać podczas wizyty w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie przy Pl. J. Metziga 26/6, telefonicznie pod nr 65 520 78 86 lub mailowo: agnieszka.galka@pisop.org.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.